"


Προπονητές ποδοσφαίρου - Ο νέος κανονισμός τη FIFA

Σε αλλαγές σε ότι αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου θα προχωρήσει η FIFA με εφαρμογή όλων το καλοκαίρι του 2021.

Αναλυτικά οι νέοι κανονισμοί:

Οι προπονητές ποδοσφαίρου είναι σημαντικοί φορείς της ποδοσφαιρικής κοινότητας έχοντας ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι κανονισμοί της FIFA δεν ρυθμίζουν την κατάσταση και εργασιακή σχέση των προπονητών, με αποτέλεσμα την έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Όπως και οι παίκτες, έτσι και οι προπονητές είναι υπάλληλοι, και ως εκ τούτου οι προτάσεις που παρουσιάζονται στοχεύουν στην παροχή στους προπονητές της ίδιας νομικής ασφάλειας και σαφήνειας που παρέχεται και στους παίκτες. Οι προπονητές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ανεξάρτητο ρυθμιστικό πλαίσιο που να ασχολείται αποκλειστικά με τις δικές τους εργασιακές σχέσεις με συλλόγους και ομοσπονδίες ή ενώσεις. Αυτή η διαφάνεια δεν θα είναι μόνο χρήσιμη για τους προπονητές, αλλά θα παρέχει και νομική σαφήνεια για όλους εκείνους που συνάπτουν εργασιακές σχέσεις μαζί τους και τελικά θα ωφελήσουν το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η FIFA εισάγει σχετικές αλλαγές στους Κανονισμούς για την Κατάσταση και τη Μεταφορά Παικτών (RSTP) με κύριο στόχο την ανάπτυξη ενός ελάχιστου εργασιακού πλαισίου για την κάλυψη αυτού του νομικού κενού. Οι νέες διατάξεις εστιάζονται σε δύο βασικούς στόχους:

1. Παροχή στους προπονητές ποδοσφαίρου ενός βασικού κανονιστικού πλαισίου που θα προσφέρει υψηλότερο βαθμό ασφάλειας δικαίου στις εργασιακές σχέσεις με τον σύλλογο ή τις ομοσπονδίες.

2. Διευκόλυνση του έργου των σχετικών με την FIFA φορέων και οργανισμών, ώστε να καθορίσουν και να αποσαφηνίσουν τις σχετικές με την εργασία διενέξεις τους με τους προπονητές.

Για πρώτη φορά, θα υπάρχει ορισμός του τι ακριβώς είναι ένας προπονητής στους κανονισμούς της FIFA ως το άτομο που εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την επιλογή ποδοσφαιριστών, καθώς και με τακτικές πτυχές του παιχνιδιού.


Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων, θα ισχύουν μόνο για εργασιακές σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ επαγγελματιών προπονητών και ομοσπονδιών ή συλλόγων.

Οι κανονισμοί αυτοί θα επικεντρωθούν στα εξής:

1. Σαφήνεια σχετικά με τη μορφή των συμβάσεων εργασίας

(Νέο άρθρο 2 του παραρτήματος 8 RSTP): οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βασικά στοιχεία, όπως δικαιώματα και υποχρεώσεις, αμοιβή, διάρκεια, κ.λπ.

2. Διατάξεις σχετικά με τη συμβατική σταθερότητα

(Νέο άρθρο 3, 4, 5 & 6 του παραρτήματος 8 RSTP): για σχέσεις εργασίας προπονητή / συλλόγου και προπονητή / σωματείου. Νέες διατάξεις σχετικά με την αρχή του σεβασμού μιας σύμβασης που αντικατοπτρίζει τις ήδη υπάρχουσες για παίκτες. Θα υπάρχουν, για παράδειγμα, ειδικές διατάξεις σχετικά με την τήρηση των συμβάσεων, καταγγελία συμβάσεων και συνέπειες μονομερών καταγγελιών.

3. Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα των καθυστερημένων οφειλών που οφείλονται στους προπονητές

(Νέο άρθρο 7 του παραρτήματος 8 RSTP): οι σύλλογοι και οι ενώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι των προπονητών σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στις συμβάσεις που υπογράφουν.

4. Εκτέλεση νομισματικών αποφάσεων

(Νέο άρθρο 8 του παραρτήματος 8 RSTP): την αρμοδιότητα του οργάνου λήψης αποφάσεων να αποφασίζει για τις συνέπειες για οποιονδήποτε σύλλογο ή παίκτη δεν συμμορφωθεί με μια νομισματική απόφαση.

Αυτοί οι νέοι κανόνες για προπονητές εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Συμμετοχών Ποδοσφαίρου της FIFA κατά τη συνεδρίασή της στις 18 Νοεμβρίου 2020 και θα προταθεί για τελική έγκριση από το Συμβούλιο της FIFA τον Δεκέμβριο του 2020.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ