"

Mε 53 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Την  Τρίτη 24/9/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τα εξής
θέματα:

1.    Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 
2.    Έγκριση Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου».
3.    Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ — ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ» του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ»
4.    Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
5.    Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: " Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2018"
6.    Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
7.    Έγκριση III πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος Σκοπιάς »
8.    Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης  Αυγούστου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ–ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ»
9.     Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας έλεγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς »
10.    Έγκριση όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
11.    Έγκριση όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»
12.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 120 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος  για  τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου  της Π.Ε Κοζάνης και της Π.Δ.Μ .
13.    Έγκριση λύσης της με αριθ. 187639/5223-16/10/2018 σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΝΡ57ΛΨ-ΒΣΨ,  ΑΔΑΜ:18SYMV003848824) για  Υ-1  Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη  /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ειδών και αγαθών  Διανομών ΤΕΒΑ έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192)
14.     Έγκριση Πρακτικού IΙ (δικαιολογητικά μειοδότη) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2019-2020, Τμήματα 1 Κοζάνη & 6 Σέρβια
15.    Έγκριση εισήγησης πρακτικού διαγωνισμού I  αποσφράγισης  Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς που αφορούν στον  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών  «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 84.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)
16.     Έγκριση του από 09/09/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
17.    Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ. 2034/19 (ΑΔΑ ΨΧ9Υ7ΛΨ-ΛΝΗ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σχετικής με « Έγκριση Δαπάνης & διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας για ένα έτος»
18.    Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2019-2020, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 292.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
19.    Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020
20.     Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε. Γρεβενών
21.     Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων  της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
22.     Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της εκτέλεσης των υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Νέο Κανονισμό προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (679/16 GDPR) και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
23.    Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση "ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019" από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα, συνολικού ποσού 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
24.    Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο
25.    Έγκριση  δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
26.    Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς
27.    Έγκριση δαπάνης – διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης για το «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Σερβίων και Κ.Α.Α. Σερβίων και Πλατανορεύματος – Ελαττώματα – Συντήρηση κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 σε συνδυασμό με το άρθρ.60 του Ν.3669/08»
28.    Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχής στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσόβουνου»
29.    Έγκριση Ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2019-2020
30.     Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 471,20€, (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια δύο (2) μπαταριών για τις ανάγκες των μηχανημάτων-οχημάτων Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
31.    Έγκριση δαπάνης για τη προμήθεια στεφάνων προς κατάθεση σε εορταστικές, επετειακές, εθνικές και τοπικές εκδηλώσεις και λοιπές περιπτώσεις έως τέλος του 2019
32.    Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων σε ημερίδα
33.    Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
34.    Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
35.    Τυπική επανέγκριση δαπανών
36.    Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
37.    Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
38.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μιζαντλίας & χειριστηρίου λεπίδας αποχιονισμού για το αποχιονιστικό όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2478
39.    Έγκριση δαπάνης προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών & πινακίδων αναγγελίας κινδύνου 
40.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. –Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας
41.     Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
42.    Τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών
43.    Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
44.    Έγκριση πληρωμής ποσού 11.742 €.  € για την καταβολή  συμπληρωματικής αποζημίωσης του άρθρου 55, Π.Δ. 410/98 λόγω απόλυσης στην πρώην υπάλληλο με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κα Κομίνη-Στούμπα Δημητρούλα του Αθανασίου λόγω απόλυσης προς συνταξιοδότηση
45.    Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης στο μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Βελτίωση –ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης –Κρόκου-Καισαριάς Π.Ε. Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)
46.    Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Οκτωβρίου 2019
47.    Έγκριση διάθεση πίστωσης Π.Ε. Κοζάνης
48.    Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017
49.    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Ντιό Ευφροσύνης
50.    Έγκριση του Πρακτικού Νο 15 Διαπραγμάτευσης της 19-9-2019 για δρομολόγιο μεταφοράς ενός μαθητή Α/θμιας Εκπαίδευσης και της κατακύρωσης αυτού σε ανάδοχο οδηγό ταξί
51.    Έγκριση του Πρακτικού Νο 16 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα του αριθ. 8/2019 Διαγωνισμού για την  Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2020
52.    Έγκριση: α) δαπάνης ποσού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια  λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β) της διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6,250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ)
53.    Έγκριση διάθεση πίστωσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


Γεώργιος Κασαπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Τα μέλη

1.Γκατζαβέλη Παναγιώτα
2.Άμπας Βασίλειος
3.Κιάνας Στέργιος
4.Μάνος Θωμάς
5.Κοζατσάνη Δέσποινα
6.Κάτανας Ηλίας
7.Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
8.Χριστοφορίδης Γεώργιος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ