"


Περιφερειακές Εκλογές: Όλοι οι συνδυασμοί για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και τα ονόματα των υποψηφίων

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 Έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄87), όπως ισχύει.

2.Την αρ.52/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης με την οποία ανακηρύχθηκαν σε δημόσια συνεδρίασή του οι υποψήφιοι συνδυασμοί της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ  ΟΤΙ

Για τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών περιφερειακών αρχών της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων:

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ