"


Δήμος Καστοριάς: Οι Συνδυασμοί και οι Υποψήφιοι των ψηφοδελτίων για τον Δήμο

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 “Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»(Α΄133)” και του άρθρου 154,παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).

   
Την αριθμ.12/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς ανακηρύχθηκαν σε δημόσια συνεδρίασή του οι υποψήφιοι συνδυασμοί του Δήμου  Καστοριάς   για τις Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Γνωστοποιεί ότι:


Για τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019  ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Καστοριάς:


 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ