"


Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά: 6-5-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. :-884-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«Ν. Π. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

«Εγγραφές –Επανεγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς»

Έχοντας υπόψη το άρθρο 3 του «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΦΕΚ:4249Β΄/05-12-2017)

Ανακοινώνουμε ότι:

Α. Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς Σύμφωνα υποβάλλονται από τις 10 Μαΐου 2019 έως και τις 31 Μαΐου 2019.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:

- Στα Γραφεία Διοίκησης του Νομικού Προσώπου, κτίριο ΔΗΝΑΚ, Λεωφόρος Κύκνων 1, τηλ. επικ.:
2467080348, κα. Παπανικολά-ου Μαρία
- Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις εγγραφές-επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς

1) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
(Υπάρχει έντυπο στα γραφεία του Ν.Π. κτίριο ΔΗΝΑΚ και στους Παιδικούς Σταθμούς)

2)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή / και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού).

4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την υγεία του παιδιού.

Επίσης αποτελέσματα φυματοαντίδρασης MANTOUX, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

6)Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

7)Για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ, των γονέων και του νηπίου.

Β.
Ειδικότερα για τις αιτήσεις επανεγγραφών απαιτείται το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών, ενώ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των δικαιολογητικών του στοιχείου 2, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει την μη μεταβολή.

Γ. Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών υπάγονται σε σύστημα μοριοδότησης , με βάση απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, με καθορισμό μοριοποίησης κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, από τα οποία εξαιρούνται η δημοτικότητα και η οποιαδήποτε σχέση εργασίας του αιτούντος με τον Σταθμό ή άλλη υπηρεσία του Δήμου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
 
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Κάτοικος Νομού Καστοριάς 30
Κάτοικος άλλου Νομού 20

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΚΑΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( σε €)
Έως 8.000,00€ 30
Από 8.001 έως 15.000 25
Από 15.001 έως 22.000 20
Από 22.001 έως 30.000 15
Από 30.001 έως 35.000 10
Από 35.001 έως 40.000 5
Από 40.001και άνω 0

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 
Α) Αριθμός ανήλικων τέκνων: 1 παιδί 5
2 παιδιά 10
3 παιδιά 15
4 παιδιά 20
κ.ο.κ.

Β) Οικογενειακό σχήμα
Παιδιά ορφανά (από δύο ή ένα γονέα) 40
Μονογονεϊκή Οικογένεια( Διάσταση, Διαζύγιο, κ.ο.κ.) 30
Μητέρες που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας 30
Γονέας ή αδέλφια με ειδικές ανάγκες 30
Γονέας ή αδέλφια με αναπηρία (ανεξαρτήτου ποσοστού) 30
Γονέας Μαθητής-Φοιτητής 5
Γονέας στρατεύσιμος –φυλακισμένος, κ.ο.κ. 30

Γ) Αδέλφια, να ανήκει στο δυναμικό του Ν.Π. 20

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Νομικού Προσώπου, κα ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ. επικοιν. 2467080348.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ