"


Δήμος Καστοριάς: 11η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης

στα εξής θέματα:

Κατάρτιση σχεδίου (3ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2019
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών έτους 2019, για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς

Μείωση των τελών κοιμητηρίων οικ. έτους 2019

Εξέταση ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 2571/14-02-2019 αίτησης του Πετρόπουλου Μάρκου του Ελευθερίου

Έγκριση του από 28-03-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Λιθιάς» A.M. 42/2018, προϋπολογισμού 18.310,01€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Απευθείας ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου στοιχείων διαχείρισης (προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού, λογοδοσίας και πάσης φύσεως στοιχείων) του κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου για το οικ. έτος 2018 – Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης οικοπέδων σε δημότες με αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων των πρώην Κοινοτήτων Πολυκάρπης και Μεταμόρφωσης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ