"


Στο Μ.Ε.Τ. η “ΣΕΝΤΡΑ”

Στο Μητρώο Έντυπου Τύπου πιστοποιήθηκε η εβδομαδιαία εφημερίδα

"ΣΕΝΤΡΑ" ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, και απονεμήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, ο μοναδικός αριθμός Μ.Ε.Τ., ο οποίος είναι: 230239. 

Αναφέρει η απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης - Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με θέμα "Πιστοποίηση εγγραφής της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο "ΣΕΝΤΡΑ" της επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και διακριτικό τίτλο "ΣΕΝΤΡΑ" στο ηλεκτρονικό Μητρώο Εντύπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης":


 "ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την πιστοποίηση εγγραφής της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο "ΣΕΝΤΡΑ" της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" στο ηλεκτρονικό Μητρώο Εντύπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για ένα έτος. 

2. Την απονομή του μοναδικού αριθμού Μ.Ε.Τ. 230239 του σήματος της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5005/2022, τα οποία αναγράφονται σε κάθε αντίτυπο του φύλλου κυκλοφορίας της εβδομαδιαίας περιφερειακής εφημερίδας με τίτλο "ΣΕΝΤΡΑ". Η επιχείρηση με την επωνυμία "ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε., μέσω της εφαρμογής Μ.Ε.Τ., οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 5005/2022. 

Η επιχείρηση με την επωνυμία "ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ οφείλει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 καθ' όλη της διάρκεια καταχώρισής της στο Μ.Ε.Τ. Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων έντυπου τύπου αναρ-τάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.". 


Τί σημαίνει η πιστοποίηση της "ΣΕΝΤΡΑΣ" 

Η πιστοποίηση στο ΜΕΤ (Μητρώο Έντυπου Τύπου), σημαίνει ότι η εβδομαδιαία περιφερειακή εφημερίδα με τίτλο "ΣΕΝΤΡΑ" πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 5005/2022, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμό Ε/116/2023.

Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάστηκε μια μεγάλη προσπάθεια από την ατομική επιχείρηση "ΣΕΝΤΡΑ", με μία πλειάδα δικαιολογητικών, αλλά και υποχρεώσεων, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου νόμου και αυστηρών όρων, που είναι σε ισχύ, που "σκοπό έχει την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω της δημιουργίας σύγχρονων και λειτουργικών Μητρώων, της διασύνδεσής του με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της καταχώρισης και προβολής στις επιχειρήσεις αυτές διαφήμισης από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α' έως και στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και της ένταξής τους σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης". 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του, νόμου, είναι σε ισχύ η "Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου".

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 23, είναι σε ισχύ η "Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου" Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ