"


ΕΒΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ :Ενεργή χρηματοδοτούμενα προγράμματα


Το ΕΒΕ Καστοριάς σας ενημερώνει ότι είναι ενεργή τα παρακάτω

προγράμματα μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού:


1. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις:

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

- Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

- Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : 

http://21-27.antagonistikotita.gr/vasikos-metaschimatismos/


Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.-Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

- Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link: 

http://21-27.antagonistikotita.gr/proigmenos-metaschimatismos/


Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.-Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%

- Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : 

http://21-27.antagonistikotita.gr/metaschimatismos-aichmis/


2. «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).Η Δέσμη χωρίζεται σε δύο Δράσεις:

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις 

(Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς,

Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να 

είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να 

λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να 

είναι από 30.000€ έως και 200.000€

Οδηγός προγράμματος στο link : http://21-27.antagonistikotita.gr/


Mε εκτίμηση

Τογκαρίδου Κωνσταντίνα

Διοικητική Προϊστάμενη ΕΒΕ Καστοριάς

ΤΗΛ.2467027537


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ