"


Αναβάθμιση αντλιοστασίου ύδρευσης στο Χιλιόδενδρο


Στα πλαίσια των εργασιών αναβάθμισης του αντλιοστασίου ύδρευσης

της ΤΚ Χιλιοδένδρου από τη Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς πραγματοποιήθηκαν τα κάτωθι:

-  Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων και υδραυλικών διατάξεων των δύο γεωτρήσεων με νέες από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 304

-  Κατασκευή δύο νέων φρεατίων ελέγχου για τις διατάξεις αυτές κατάλληλων διαστάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα

-  Καθαρισμός - Διαμόρφωση και διάστρωση  περιβάλλοντος χώρου με θραυστό υλικό λατομείουCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ