"


Εγκρίθηκε το έργο «Βελτίωση των Υποδομών του Αρδευτικού Δικτύου Κρανοχωρίου /Πτελέας», προϋπολογισμού 1,3 εκ. ευρώ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προέκρινε τελικά

προς εκτέλεση την πρόταση του Δήμου Νεστορίου για την «Βελτίωση των Υποδομών του Αρδευτικού Δικτύου Κρανοχωρίου /Πτελέας», προϋπολογισμού 1.289.974,48 € και την συγχρηματοδότηση της μέσα από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αφορά εργασίες αναβάθμισης όλων των υποδομών άρδευσης στην Τ.Κ. Πτελέας/Κρανοχωρίου και εφαρμογή αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα αξιοποιήσουν και θα εξοικονομήσουν με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες του δικτύου.

Η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας και της πληροφορικής θα επιτρέψουν ένα ορθολογικότερο προγραμματισμό των αρδεύσεων και μια καλύτερη διαχείριση του αρδευόμενου νερού.

Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

Η δημιουργία Τοπικών Σταθμών Ελέγχου άρδευσης (ΤΣΕΑ) με κατάλληλο υδραυλικό εξοπλισμό,

Η προμήθεια ηλεκτρονικών υδροστομίων με σύστημα προπληρωμένων καρτών για το δίκτυο άρδευσης και υδροληψιών,

Η δημιουργία ενός τηλεμετρικού αγρο-μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και

Η κατασκευή ενός νέου κλειστού αγωγού προσαγωγής.

Το ολοκληρωμένο σύστημα θα παρακολουθείται από έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ). Σε αυτόν θα γίνει εγκατάσταση εξοπλισμού τηλε-ελέγχου-τηλεχειρισμού συνοδευόμενου από σχετικά λογισμικά και εφαρμογές, προκειμένου να ελέγχονται απομακρυσμένα τα επί μέρους τμήματα του αρδευτικού δικτύου.

Πρόκειται για επεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν και επιτυγχάνουν την βελτιστοποίηση της τεχνικής και οικονομικής διαχείρισης των δημοτικών υδάτινων πόρων και δικτύων, την προστασία του περιβάλλοντος, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μία αειφόρο και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ