"


Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Ο.Ε. η Πρόταση που υποβλήθηκε στο ΕΣΠΑ : Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση & αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, σε περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς.

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, η υποβολή πρότασης της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς,  για την πράξη: «Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, σε περιοχές της Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ, στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που η Π.Ε Καστοριάς αιτείται μέσω του ΕΣΠΑ,  τη χρηματοδότηση για δράσεις εξυγίανσης και αξιοποίησης της βιοποικιλότητας της περιοχής. 

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στην Πρόσκληση 164, στον Άξονα Προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Η πρόταση της Π.Ε Καστοριάς περιλαμβάνει:

Δράσεις διαχείρισης και βελτίωσης της διατήρησης βιοποικιλότητας σε οριζόντιο επίπεδο.

Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των τόπων Natura 2000.

Διαχείριση οικολογικών διαδρόμων και πράσινων υποδομών.

Καταγραφές σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Ανίχνευση εισβαλόντων ειδών.

Διαχείριση και αντιμετώπιση της παρουσίας ξενικών/εισβαλόντων ειδών με αποκατάσταση της αυτόχθονης βιοποικιλότητας.

Εκστρατείες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης εστιασμένες για θέματα π.χ. διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, προστατευομένων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων.

Οι δράσεις είναι σε συμφωνία με τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας για τη βιοποικιλότητα, που καταρτίστηκε σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική και το εθνικό σχέδιο δράσης για τη βιοποικιλότητα.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ