"


Νέοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Τους νέους αντιδημάρχους ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ο Δήμαρχος Άργους Ορεστικού Πάνος Κεπαπτσόγλου.

Πρόκειται για τους Παύλο Αντωνιάδη, Θωμά Τρυφόπουλο, Βαγγέλη Βασιλειάδη, Σωτήρη Μπουτσιάδη και Στέλλα Μουτζίκη, η θητεία των οποίων ξεκινά στις 15/2/2021.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητές τους 

1) Τον κ. Παύλο Αντωνιάδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:1. την ευθύνη θεμάτων  παιδείας και αθλητισμού,

2. την ευθύνη θεμάτων δημόσιας υγείας και υγιεινής,

3. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής μέριμνας,

4. την ευθύνη θεμάτων  κοινωνικής πρόνοιας,

5. την ευθύνη θεμάτων  εθιμοτυπίας, τελετών και εορταστικών εκδηλώσεων,

6. την ευθύνη της εποπτείας της λειτουργίας του προγράμματος της δια βίου μάθησης του Δήμου,

7. την καταγραφή θεμάτων  και  προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών,

8. την ευθύνη της επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου και της συγκέντρωσης των προβλημάτων που αναφέρονται από αυτούς (για τα λοιπά θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του τμήματος αμαξοστασίου).

2) Τον κ. Θωμά Τρυφόπουλο, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη και του μεταβιβάζει:1. την ευθύνη της εποπτείας του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του,

2. την έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορίου, λαϊκών αγορών και εμποροπανήγυρης,

3. την ευθύνη λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου.

4. Την εποπτεία της διαδικασίας των προμηθειών και των υπηρεσιών του Δήμου.


3)   Τον  κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:


1. Την ευθύνη θεμάτων πολιτικής προστασίας,

2. την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν την αγροτική, κτηνοτροφική ανάπτυξη και του ευρύτερου πρωτογενή τομέα και των υποδομών αυτού

3. την ευθύνη  θεμάτων περιβάλλοντος,

4. την ευθύνη  θεμάτων επιχειρηματικότητας,

5. την ευθύνη  θεμάτων γουνοποιίας και των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων,

6. την ευθύνη όλων των δασικών θεμάτων.


4) Τον κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει:1. την ευθύνη λειτουργίας τμήματος του Αμαξοστασίου του Δήμου (ειδικότερα του γραφείου κίνησης),

2. την ευθύνη λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης του Δήμου,

3. την ευθύνη λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών

4. την ευθύνη λειτουργίας της αποκομιδής απορριμμάτων και τη μέριμνα για την καθαριότητα των οδών,

5. την ευθύνη θεμάτων αγροτικής  οδοποιίας,

6. την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου,

7. την εποπτεία και τον έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

8. την ευθύνη συντήρησης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού  χώρων πρασίνου και αλσύλλιων,

9. την ευθύνη θεμάτων ανακύκλωσης,

10. την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών του Δήμου,

11. την ευθύνη αποχιονισμού των οδών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου,


5) Την κα Στυλιανή Μουτζίκη,  καθ'  ύλην άμισθη Αντιδήμαρχοκαι της μεταβιβάζει:1. την ευθύνη θεμάτων πολιτισμού

2. την ευθύνη θεμάτων τουρισμού

3. την ευθύνη της επικοινωνίας με πολιτιστικούς συλλόγους, οργανώσεις, και φορείς. 

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παύλος Αντωνιάδης. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Θωμά Τρυφόπουλο. Όταν και   αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Βασιλειάδη. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Σωτήριο Μπουτσιάδη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου  θα ασκούνται  από την Αντιδήμαρχο κα Στυλιανή Μουτζίκη. 

5. Επίσης, σε όλους του Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.  

6. Τον οικονομικό σχεδιασμό - προγραμματισμό πλην των θεμάτων που προδιαγράφονται και εκτελούνται από τα υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

7. Την ευθύνη κατάρτισης και παρακολούθησης της εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

8. Την ευθύνη εποπτείας της εκτέλεσης έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας του Δήμου θα  έχει  ο ίδιος ο Δήμαρχος.

9. Επίσης, ορίζει  ως Πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022 τον Αντιδήμαρχο κ. Παύλο Αντωνιάδη.

10. Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022, τους Αντιδημάρχους  Παύλο Αντωνιάδη και  Θωμά Τρυφόπουλο με αναπληρωτές τους Αντιδημάρχους  Ευάγγελο Βασιλειάδη και Σωτήριο Μπουτσιάδη αντίστοιχα. 

11. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 15/12/2021 μέχρι και 14/12/2022,τους Αντιδημάρχους Ευάγγελο Βασιλειάδη και   Σωτήριο Μπουτσιάδη με αναπληρωτές τους Αντιδημάρχους  Παύλο Αντωνιάδη και Στυλιανή Μουτζίκη αντίστοιχα.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ