"


Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονία : Απολογισμός ΕΣΠΑ 2014 - 2020

 


Στον απολογισμό δράσεων ΕΣΠΑ  2014-2020 Περιφέρειας  Δυτ. Μακεδονίας

αναφέρθηκε αποκλειστικά στην εφημερίδα ΣΕΝΤΡΑ ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Πασχάλης Οικονομίδης, παραχωρώντας ενδιαφέροντα στοιχεία.

Αναλυτικά :

Επιτελική Σύνοψη 

Στο αντικείμενο αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), το 2020 καταγράφονται ενδεικτικά τα παρακάτω σημαντικά θέματα: 

Η πλήρης ενεργοποίηση του συνόλου των Αξόνων Προτεραιότητας και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Προγράμματος για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΠΔΜ, την κάλυψη του κανόνα ν+3 (2017) και την επιτάχυνση της υλοποίησης και απορρόφησης των πόρων του Προγράμματος. 

Η σημαντική πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 σε όλες τις παραμέτρους: Εξειδίκευση 249%, Προσκλήσεις 286%, Εντάξεις 112%, Συμβάσεις 57,3% και Πληρωμές 33,2%. 

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 2020: 

 Έγινε εξειδίκευση σε 26 δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 375,3 εκ. € (127,4% του Προγράμματος). 

 Εκδόθηκαν 24 προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 283,7 εκ. € (96,4% του Προγράμματος). 

Εντάχθηκαν 95 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 94,9 εκ. € (32,2% του Προγράμματος)  Πραγματοποιήθηκαν συμβάσεις σε 63 επιπλέον πράξεις. Οι ετήσιες συμβάσεις ανέρχονται σε 45,1 εκ. €. (15,3 % του Προγράμματος) 

Πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε 37 επιπλέον έργα. Οι ετήσιες πληρωμές ανέρχονται σε 31,7 εκ. € (13,8% του Προγράμματος). 

- Η συστηματική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης σύμφωνα με τα Σχέδια Δράσης του Προγράμματος σε συνεργασία με την ΕΑΣ, τους δικαιούχους και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο έγκαιρος εντοπισμός των προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης και η άμεση προώθηση της αντιμετώπισής τους. 

-Η συνεχής συνεργασία και ενημέρωση των δικαιούχων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020). 

- Η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης Υποστήριξης των Δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και της έκδοσης στον ΑΠ 12 της τεχνικής βοήθειας της πρόσκλησης για τη στήριξη των Δικαιούχων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 π/υ 900 χιλ. € με Δικαιούχο την ΜΟΔ ΑΕ, και ένταξης 2 πράξεων π/υ 900 χιλ €, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών των Δικαιούχων με την επιλογή συμβούλων για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα προετοιμασίας και υλοποίησης των έργων του προγράμματος. 

- Η συνεχής και συστηματική διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Προγράμματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων και τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχων (ΣΔΕ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020. 

- Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της 4ης αναθεώρησης του προγράμματος που αφορά τη μεταφορά πόρων ύψους 45,5 εκ. € (Δημόσια Δαπάνη) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ με στόχο να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική οικονομία μέσω της χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

- Η ολοκλήρωση της κατάρτισης της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Προγράμματος για το 2019. 

 -Η επικαιροποίηση των 5 επιχειρησιακών σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των λιμνών Δυτικής Μακεδονίας και η προώθηση των ενεργειών για την επιτάχυνση της υλοποίησης. 

- Η πρόοδος υλοποίησης της εκχώρησης διαχείρισης δράσεων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής ποσού 21,9 εκ. € (ΔΔ): Προσκλήσεις 84,1%, Εντάξεις 71,1%, Συμβάσεις 7,7% και Πληρωμές 1,0%. 

- Η πρόοδος υλοποίησης της εκχώρησης διαχείρισης δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ποσού 77 εκ. €. (ΔΔ): Προσκλήσεις 101%, Εντάξεις 115,7%, Συμβάσεις 89,8% και Πληρωμές 22,1%. 

- Η ολοκλήρωση του επανασχεδιασμού της ιστοσελίδας της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ που δημοσιεύθηκε με τη νέα της μορφή στις 29-06-2020, με σκοπό να είναι προσαρμοσμένη στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, να αξιοποιείτε σύγχρονα μέσα Πληροφόρησης & Επικοινωνίας και να είναι φιλικότερη προς τους χρήστες.


Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΣΔΔ) του ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 ανέρχεται σε 294,4 εκ. €. Το 80% του ποσού αποτελεί την Κοινοτική Συνδρομή (235,5 εκ. €) και το 20% την Εθνική Συμμετοχή (58,8 εκ. €). 

Το ποσό των 210,2 εκ. € προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 25,3 εκ. € από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 αποτελείται από 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) που περιλαμβάνουν 21 Επενδυτικές Προτεραιότητες με τη χρηματοδοτική κατανομή που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.


Προϋπολογισμός ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 

Το ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 καλείται να συνδράμει καθοριστικά αφενός στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, και αφετέρου στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις που θα αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και θα συμβάλλουν στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια ανάπτυξη: 

• έξυπνη με επενδύσεις στην έρευνα-καινοτομία-επιχειρηματικότητα-εκπαίδευση, 

• βιώσιμη με επενδύσεις αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων και μετάβασης σε οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα και 

• χωρίς αποκλεισμούς με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχεια

Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι: Η συμβολή στη δημιουργία μιας διατηρήσιμης, ανταγωνιστικής, περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, ποιοτικό περιβάλλον και κοινωνική συνοχή.

 Στο επίκεντρο του αναπτυξιακού οράματος της Περιφέρειας βρίσκονται οι άνθρωποι και η ευημερία όλων των πολιτών. Η στρατηγική εστιάζει στην απασχόληση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη καινοτόμου, ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη θέση έχει η κοινωνική συνοχή με έμφαση στην καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης, το όραμα διαπνέεται έντονα από την περιβαλλοντική διάσταση των δράσεων, που διαχρονικά βρίσκεται να αποτελεί βασική παράμετρο των στρατηγικών αναπτυξιακών επιλογών της Περιφέρειας. Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

- Η βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας (RIS3), στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό. 

- Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης. 

-Η προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων με έμφαση στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τη σύνδεση περιοχών ενδιαφέροντος με τα ΔΕΔ-Μ που συμβάλλουν με στρατηγικές οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 

-H διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών υποδομών παιδείας, υγείας, πρόνοιας. 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται μεταξύ άλλων και στην υιοθέτηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί απαραίτητο δομικό στοιχείο των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών για την έρευνα και καινοτομία. Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη στρατηγική αυτή αντιμετωπίζεται ως μια πρόκληση που εμπεριέχει τη διαδικασία ανακάλυψης της επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται από τις διαπιστωμένες ανάγκες της περιφέρειας και των επιχειρήσεων. 

Οι τομείς προτεραιότητας ανά κλάδο που αποτυπώνονται στο σχέδιο RIS3 της Περιφέρειας και με αναφορά στη χωρική τους διάσταση είναι: 

• Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανσης (κυρίως στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας). 

• Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (σε όλες τις ΠΕ) 

• Οι παραδοσιακοί κλάδοι της Αγροτικής Ανάπτυξης και Μεταποίησης: 

- μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων (σε όλες τις ΠΕ), 

- εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα (στις ΠΕ Καστοριάς και Κοζάνης),  τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές (σε όλες τις ΠΕ). 

• O κλάδος του Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ)


Πορεία Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 

Συνολική εικόνα προόδου του Προγράμματος μέχρι 31/12/2020 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 294,4 εκ. € (ΔΔ). 

• Έχουν εξειδικευτεί συνολικά 61 δράσεις από το σύνολο των 65 δράσεων, στο σύνολο των 25 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και στο σύνολο των 28 Ειδικών Στόχων. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 732,4 εκ. € (248,7%). 

• Έχουν εκδοθεί 131 προσκλήσεις π/υ 842,2 εκ. € (286%). 

• Έχουν υποβληθεί 457 προτάσεις π/υ 735,7 εκ. € (249,9%). • Έχουν ενταχθεί 283 πράξεις π/υ 329,2 εκ. € (111,8%). 

• Έχουν συμβασιοποιηθεί 181 πράξεις και οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 168,7 εκ. € (57,3%). 

• Συνολικά 131 πράξεις εμφανίζουν πληρωμές που ανέρχονται σε 97,7 εκ. € (ΕΔΔ) (33,2%)


Ετήσια Πρόοδος του Προγράμματος (2020) 

Στον πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζεται η ετήσια πρόοδος του Προγράμματος. 

Συγκριτικά με τα στοιχεία πορείας στο τέλος του 2019 φαίνεται η σημαντική πρόοδος πορείας κατά το 2020 σε όλους τις παραμέτρους: εξειδίκευση, προσκλήσεις, προτάσεις, εντάξεις, συμβάσεις και πληρωμές (στήλες 8-10 του πίνακα).Συνολική εικόνα προόδου ΕΤΠΑ μέχρι 31/12/2020 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 262,7 εκ. € (ΔΔ). 

• Έχουν εξειδικευτεί συνολικά 46 δράσεις από το σύνολο των 48 δράσεων, στο σύνολο των 18 Επενδυτικών Προτεραιοτήτων και στο σύνολο των 19 Ειδικών Στόχων. 

• Ο συνολικός προϋπολογισμός της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 686,7 εκ. € (261,3%). 

• Έχουν εκδοθεί 101 προσκλήσεις π/υ 810,9 εκ. € (308,6. 

• Έχουν υποβληθεί 399 προτάσεις π/υ 696,9 εκ. € (265,2%). 

• Έχουν ενταχθεί 231 πράξεις π/υ 291,6 εκ. € (111,0%). 

• Έχουν συμβασιοποιηθεί 135 πράξεις και οι νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 134,1 εκ. € (51,0%). 

• Συνολικά 90 πράξεις εμφανίζουν πληρωμές που ανέρχονται σε 77,1 εκ. € (ΕΔΔ) (29,3%)Πορεία Υλοποίησης Στόχων Σχεδίου Δράσης 2020 

Συνοπτική Επισκόπηση 

Η παρούσα ενότητα αφορά στην παρουσίαση της πορείας υλοποίησης των στόχων του έτους 2020 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 

Μέχρι 31/12/2019: 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 339.985.142 €. 

Έχουν εξειδικευτεί 50 από το σύνολο των 60 δράσεων συνολικού ποσού 357.179.377 € (105,1%). 

Έχουν εκδοθεί 107 προσκλήσεις συνολικού ποσού 558.464.819 € (164,3%). 

Έχουν ενταχθεί 189 πράξεις συνολικού ποσού 234.277.757 € (68,9%). Έχουν συμβασιοποιηθεί 118 πράξεις συνολικού ποσού 123.660.788 € (36,4%). 

Έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές σε 94 πράξεις συνολικού ποσού 65.963.551 € (ΕΔΔ) (19,4%).

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης που ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2020 και επικαιροποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατό ένα ασφαλές και αποτελεσματικό κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος έχουν τεθεί ιδιαίτερα υψηλοί στόχοι για το 2020, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Μέχρι 31/12/2020:

 • το συνολικό ποσό της εξειδίκευσης ανέρχεται σε 732,4 εκ. € (248,7% του Προγράμματος), που καλύπτει το 120 % του στόχου για το 2020. 

• το συνολικό ποσό των προσκλήσεων ανέρχεται σε 842,2 εκ. € (286 % του Προγράμματος), που καλύπτει το 95,2 % του στόχου για το 2020. 

• το συνολικό ποσό των εντάξεων ανέρχεται σε 329,2 εκ. € (111,8 % του Προγράμματος), που καλύπτει το 53,6 % του στόχου για το 2020. 

• το συνολικό ποσό των συμβάσεων ανέρχεται σε 168,7 εκ. € (57,3% του Προγράμματος), που καλύπτει το 78,8 % του στόχου για το 2020. 

• Το συνολικό ποσό των πληρωμών ανέρχεται σε 97,7 εκ. € (ΕΔΔ) (33,2% του Προγράμματος), που καλύπτει το 84,6 % του στόχου για το 2020.Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ