"


Ποια εργαλεία έδωσαν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις


Τα προγράμματα της Αναπτυξιακής Τράπεζας συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν ανά πρόγραμμα. Πως κινήθηκαν οι δράσεις που αναπτύχθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο.

Τη «δίψα» των ελληνικών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων για άμεση ρευστότητα, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας όπου μεγάλο τμήμα της οικονομίας έμεινε, ή συνεχίζει να παραμένει σε αναγκαστική αναστολή καταδεικνύει ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση, είτε μέσω των τραπεζών με τη συμβολή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, είτε μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το οποίο «υποδέχεται» όλα τα αιτήματα χρηματοδότησης που εμπίπτουν στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων, από τις συνολικά 540.772 αιτήσεις χρηματοδότησης που είχαν υποβληθεί έως χθες το μεσημέρι στο πλαίσιο 203 δράσεων του ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται (σ.σ. το ΠΣΚΕ) οι 356.666 αφορούσαν αιτήματα για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης και οι υπόλοιπες 184.106 αιτήσεις χρηματοδότηση για την υλοποίηση κάποιου επενδυτικού σχεδίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο συνολικός αριθμός των 540.772 αιτήσεων, έχει υποβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ενώ διευκρινίζεται ότι στα αιτήματα δεν περιλαμβάνεται το μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην κορυφή του ενδιαφέροντος, βρίσκονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) για τα οποία έχουν υποβληθεί 202.219 αιτήσεις. Πρόκειται για τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΤΕΠΙΧ ΙΙ το οποίο χορηγεί δάνεια κεφαλαίου κίνησης χωρίς τόκους για τα δύο πρώτα χρόνια και το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 που επίσης χορηγεί δάνεια κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση της ΕΑΤ.

Υπενθυμίζουμε ότι εντός των επομένων ημερών, αναμένεται και ένα νέο ταμείο εγγυοδοσίας από την ΕΑΤ με προϋπολογισμό 450 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν ως εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Τα ΠΕΠ

Πέραν όμως των δανείων κεφαλαίου κίνησης, κυριολεκτικά «θραύση» κάνει η ζήτηση των προγραμμάτων των περιφερειών, μέσω των οποίων χορηγείται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κεφάλαιο από 3.000 έως 50.000 ευρώ για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Υπογραμμίζεται ότι η επιχορήγηση αυτή, δεν θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις.

Το μέγεθος της ζήτησης για άμεση ρευστότητα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) αναδεικνύεται από τους αριθμούς. Από το σύνολο των 77 δράσεων που διαχειρίζεται το ΠΣΚΕ για λογαριασμό των ΠΕΠ, οι 13 δράσεις (μία ανά περιφέρεια) που αφορούν την επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης, έχουν δεχθεί 154.547 αιτήσεις και οι υπόλοιπες 64 δράσεις που είναι επενδυτικής κατεύθυνσης, μόλις 9.504 αιτήσεις. Συνολικά στο πλαίσιο των δράσεων των ΠΕΠ έχουν υποβληθεί 164.051 αιτήσεις.

Ανά περιφέρεια οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τη λήψη της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης έχουν ως εξής: Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 21.229, Νοτίου Αιγαίου 10.109, Ηπείρου 7.972, Βορείου Αιγαίου 3.823, Κρήτης 10.929, Στερεάς Ελλάδας 4.188, Θεσσαλίας 6.592, Αττικής 42.254, Πελοποννήσου 8.302, Ιονίων Νήσων 7.155 , Δυτικής Ελλάδας 7.858, Δυτικής Μακεδονίας 4.758, Κεντρικής Μακεδονίας 19.448.

Τα επενδυτικά αιτήματα

Όπως προαναφέρθηκε από το σύνολο των 540.772 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί τα 184.106 αφορούν χρηματοδότηση για την υλοποίηση κάποιου επενδυτικού σχεδίου.

Επί των επενδυτικών αιτημάτων, στην κορυφή βρίσκεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) όπου επί 14 δράσεων που διαχειρίζεται το ΠΣΚΕ έχουν υποβληθεί 70.029 αιτήσεις.

Ανά δράση, οι περισσότερες αιτήσεις έχουν υποβληθεί για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον αριθμό τους να ανέρχεται στις 25.348, ακολουθεί δράση Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές με 9.577 αιτήσεις, η Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με 8.161 αιτήσεις, η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με 7.297 αιτήσεις, το Ψηφιακό Βήμα με 5.828 αιτήσεις και η Νεοφυής Επιχειρηματικότητα με 5.626 αιτήσεις.

Στις 39.555 ανέρχονται συνολικά οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των 12 δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) με τις περισσότερες να έχουν υποβληθεί για τα μέτρα 4.1.1 και 4.1.3 Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (15.804 αιτήσεις) και στη δράση Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς (14.669 αιτήσεις). Στις 3.679 ανέρχονται οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο μέτρο 6.3 - Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις.

Στις 16 δράσεις που αφορούν χρηματοδότηση για επενδύσεις έρευνας και τεχνολογίας, έχουν υποβληθεί συνολικά 6.223 αιτήσεις με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά τη δράση Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ η οποία έχει δεχθεί 5.338 επενδυτικά αιτήματα.

Ο αναπτυξιακός νόμος

Αρκετό ενδιαφέρον καταγράφει ο αναπτυξιακός νόμος 4399/216, όπου στα 6 καθεστώτα που έχουν προκηρυχθεί ο αριθμός των αιτήσεων ανέρχεται στις 4.930.

Οι περισσότερες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο καθεστώς Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων (2.176) στη Γενική Επιχειρηματικότητα 1.757, στις Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ 694, στις Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 297, ενώ 5 και μία αντίστοιχα, έχουν υποβληθεί για τα καθεστώτα Επενδύσεις Μείζονος Σημασίας και Συνέργειες και Δικτυώσεις.

Στις 3.299 ανέρχονται συνολικά οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε 53 προκηρύξεις του προγράμματος Leader, ενώ, τέλος από τις 9.504 αιτήσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο 64 δράσεων των ΠΕΠ, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η δράση Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΠΕΠ Κρήτης με 1.952 αιτήσεις.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ