"


ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Σήμερα η Τακτική Γενική Συνέλευση
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 18.00, στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


α) Δήλωση ότι η Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συσταθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ. Καστοριάς.
β) Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας.
γ) Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.
δ) Ορισμό τριών (3) μελών της για τον έλεγχο των πρακτικών.
ε) επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
στ) Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
ζ) Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού.
η) Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού.
θ) Συζήτηση προτάσεων που υποβάλλονται από τα Μέλη και την Εκτελεστική Επιτροπή.
ι) Αναγνώριση νέων σωματείων – μελών.

Η Γ.Σ. λαμβάνει έγκυρες αποφάσεις μόνον όταν παρευρίσκεται και εκπροσωπείται η απόλυτη πλειοψηφία (πλέον του 50%) των σωματείων – μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου (απαρτία). Εάν δεν  υπάρχει απαρτία, τότε η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια  ημέρα, Δευτέρα 06-07-2020 και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία-ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Στην Γ.Σ. συμμετέχουν, με δικαίωμα ψήφου, όλα τα σωματεία- μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα και έχουν νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση. Στερείται του δικαιώματος ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΠΣ Καστοριάς κάθε σωματείο, εφόσον στο προ της Γενικής Συνέλευσης ημερολογιακό έτος δεν είχε συμμετοχή σε αγώνες με δεκαοχτώ (18) τουλάχιστον ποδοσφαιριστές, πλην των ειδικών μορφών ποδοσφαίρου (Σάλας και Άμμου), η συμμετοχή στους αγώνες των οποίων ρυθμίζεται από ειδικότερες διατάξεις. Η συμμετοχή αποδεικνύεται από τα επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται αποκλειστικά από την ΕΠΣ Καστοριάς ή την Ε.Π.Ο.. Ως συμμετοχή νοείται η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστή σε αγώνα και όχι η απλή αναγραφή του στο Φύλο Αγώνα.
2. Κάθε σωματείο-μέλος ορίζει, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του, τον αντιπρόσωπο που θα το εκπροσωπήσει στην Γενική Συνέλευση και έναν αναπληρωτή του. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι τακτικά μέλη του σωματείου και με δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στην Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται στην Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ με έγγραφο. Το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου σωματείου - μέλους κατατίθεται στην Γραμματεία της Ε.Π.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 03-07-2020 και  μέχρι την 14:00 μ.μ.
** Γίνεται γνωστό στα μέλη ότι για την προστασία των εκπροσώπων των ομάδων,  της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς  και του προσωπικού θα ακολουθηθεί ειδικό υγειονομικό πρωτόκολλο στο οποίο θα ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Κατά την είσοδο στο χώρο θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση
Β) Για λόγους ασφαλείας δε θα διανεμηθεί έντυπο υλικό
Γ) Θα τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των συμμετεχόντων
Δ) Στο χώρο θα υπάρχουν γάντια μιας χρήσης, μάσκες και αντισηπτικά των οποίων η χρήση κρίνεται απαραίτητη

                                                            Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Καστοριάς
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                          ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ