"

 


 


Απολογισμός πεπραγμένων του Επιμελητηρίου Καστοριάς για το 2019


Ο απολογισμός δραστηριοτήτων πεπραγμένων του Επιμελητηρίου Καστοριάς για το 2019
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πραγματοποιήθηκαν  εννέα  (9) συνεδριάσεις Διοικη-τικών συμβούλιων, πενήντα  (50) συνεδριάσεις της Διοικούσας επιτροπής, από μια συνεδρίαση στα τμήματα του Επιμελητηρίου ( μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών, εμπορικό και τουρισμού).

Διεκπεραιώθηκαν δύο χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (2.236) εισερχόμενα έγγραφα και δύο χιλιάδες τετρα-κόσια ενενήντα εννιά (2.499) εξερχόμενα έγγραφα.

Έκδοση πενήντα δύο (52)  Carnet Ata. Το δελτίο Α.Τ.Α είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών

Ενάρξεις επιχειρήσεων  εκατό είκοσι επτά (127) από τις οποίες οι τριάντα εννιά (39)   με την υπηρεσία μιας στάσης ΥΜΣ

Ορκωτές πραγματογνωμοσύνες έξι (6), επί εκτιμήσεις ζημιών εμπορευμάτων σε επιχειρήσεις.

Εκδόσεις πιστοποιητικών επτακόσια εξήντα οκτώ (768) μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ 

Διεκπεραίωση πράξεων - μεταβολών πεντακόσιες δύο (502) των επιχειρήσεων στην υπηρεσία ΓΕΜΗ 

Εκδόσεις πεντακοσίων σαράντα ένα (541) διαφόρων πιστοποιητικών από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου 

Εκδόσεις επτακοσίων δύο (702) πιστοποιητικών προέλευσης καταγωγής. 

Θεώρηση οκτακοσίων πενήντα έξι (856) εγγράφων ( τιμολογίων – διασαφήσεων )

Θεωρήσεις εξήντα οκτώ (68) για την έκδοση βίζας.

Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής για τα μέλη του Επιμελητηρίου.

Εκδόσεις ανανεώσεις είκοσι τριών (23) αδειών ασφα-λιστικών διαμεσολαβητών.

Οικονομική διαχείριση  • τήρηση διπλογραφικού συστήματος • προϋπολογισμός  • παρακολούθηση ταμείου • ισολογισμός

ορκωτοί λογιστές 

Διοικητική υποστήριξη • γραμματειακή υποστήριξη διοίκησης  • τήρηση μητρώων και στατιστικών αυτών 

υπηρεσιακά έγγραφα • τήρηση μητρώου προσωπικού

Εκπαίδευση υπαλλήλων του επιμελητηρίου σε θέματα που αφορούν ΥΜΣ, ΓΕΜΗ

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Επιμελητηρίου με σκοπό τον εκσυγχρονισμό αλλά και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Επιμε-λητηρίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

Εκπαιδεύτηκαν – πιστοποιήθηκαν εξήντα δύο  (62)  εργοδότες-εργαζόμενοι σε τρία τμήματα στο εκπαι-δευτικό πρόγραμμα ΕΦΕΤ για τις «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Το εκπαιδευτικό πρόγ-ραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, απο-θήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων.

Εκπαιδεύτηκαν εικοσιπέντε (25) επιχειρηματίες στα Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β΄ και Γ΄ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.

Το Επιμελητήριο της Καστοριάς σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ΕταίροςΠεριφερειακή Μονάδα του  Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 διοργανώσαν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020,  «ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-ΤΑΣ : ΕΜΠΟΡΙΟΕΣΤΙΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Το Επιμελητήριο Καστοριάς θα πραγματοποίησε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 Ενημερωτική Ημερίδα Για Τις Εξελίξεις Στο Καυτό Θέμα Των Χρεών Των Επιχε-ιρήσεων. Στο πρώτο μέρος με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτη Κουρμούση με παρουσίαση του «120 δόσεις προς ΔOY και ΕΦΚΑ ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών» Στο Δεύτερο μέρος με κεντρικό ομιλητή τον CEO & FOUNDER της BSS (Business Support Services) κ. Ευστάθιο Λιακόπουλο με παρουσίαση του στις νέες εξελίξεις σε σχέση με τα δάνεια με

εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με τίτλο «Η Απελευθέρωση της Ρύθμισης των Δανείων με την Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και οι Υποχρεώσεις των Τραπεζών»

Εκπαιδεύτηκαν – καταρτίστηκαν τον Οκτώβριο 2019, είκοσι (20) εργαζόμενοι μέσω του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2019 με τίτλο εκμάθηση Ρωσικής γλώσσας.

Εκπαιδεύτηκαν – καταρτίστηκαν τον Οκτώβριο 2019, είκοσι δύο (22) εργαζόμενοι μέσω του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2019 με τίτλο εκμάθηση Business english.

Το Επιμελητήριο πραγματοποίησε τον Ιούλιο 2019 ημερίδα με θέμα Η «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών /αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστά-μενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού», με την συνεργασία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 20142020, σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ/Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρη-σιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-νίας.

Στο Επιμελητήριο πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Στο Επιμελητήριο πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την μορφή σεμιναρίων για την εκμάθηση της μεθόδου γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, από τον  Σύλλογο Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας 

Παραχωρήσεις της Συνεδριακής αίθουσας του Επιμε-λητηρίου σε επαγγελματικούς συλλόγους και φορείς για εκδηλώσεις

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

Διεθνή Έκθεση γούνας Honk Kong 2019. Επιδότηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν με 70.000 ΕΥΡΩ σε συνεργασία με το Enterprise Greece και διεκπεραίωση των οργανωτικών απαιτήσεων για λογαριασμό της συμμετοχής των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς με σκοπό την τόνωση της προσέλκυσης τουριστών, κατά την περσινή περίοδο του Πάσχα με την συνεργασία της Ι.Μ. Μητρόπολης Καστοριάς και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς, δημιούργησε την δράση «Πάσχα στην Βυζαντινή Καστοριά». Η δράση περιείχε την καταγραφή των τουριστικών επιλογών για το Πάσχα, την προσθήκη εξτρά δράσεων, την δημιουργία τουριστικών πακέτων και όλα αυτά σε διασύνδεση με την επιχειρηματικό-τητα. Δημιουργήσαμε έντυπο υλικό αλλά και μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας Digital Kastoria ενημε-ρώσαμε τους επισκέπτες αλλά και διαφημίσαμε το Πάσχα στην Βυζαντινή Καστοριά.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς πραγματοποίησε τον Απρίλιο 2019 επιχειρηματική αποστολή στην γειτονική Κορυτσά Σκοπός της αποστολής ήταν η  επικοινωνία και  συνεργασία  των δυο πόλεων με στόχο τον τουρισμό και τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Παρούσες στην εκδήλωση ήταν επίσης η  Γενική Πρόξε-νος στην Κορυτσά Μαγδαληνή Νικολάου   και Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κορυτσάς Μιμόζα Γκούτσο

Διεκπεραίωση σαράντα οκτώ (48) αιτημάτων επιχει-ρήσεων για πληροφορίες για εκθέσεις εξωτερικού και πληροφορίες συνθηκών εμπορίου με τρίτες χώρες.

Προώθηση του Digital Kastoria στην Γειτονική Αλβανία με την δημιουργία Facebook και μετάφραση στα Αλβανικά, διαφήμιση και διανομή εκπτωτικών διαφη-μιστικών καρτών για τα καταστήματα της Καστοριάς.

Συμμετοχή και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος σε τουριστικούς οδηγούς και δημοσιεύσεις σε τουριστικά περιοδικά.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης επιχορήγησε επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD EXPO» η οποία έλαβε χώρα από 16 έως 18 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων οργάνωσε και επιχορήγησε επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στη 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης επιχορήγησε επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στη έκθεση «ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2019»  η οποία έλαβε χώρα από 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019 στην Αθήνα στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Το Επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης επιχορήγησε επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στη έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ»  η οποία έλαβε χώρα από 1 - 4 Φεβρουαρίου 2019 στο Ολυμ-πιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό.

Στήριξη της τοπικής εμπορικής αγοράς μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων στα τοπικά Μ.Μ.Ε. κατά την περίοδο των εορτών.

Ενημερώσεις μελών του επιμελητηρίου για ευρωπαϊκά προγράμματα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στα πλαίσια υλοποίησης εγκεκριμένου έργου του Επιμελητηρίου Interreg Ipa CrossBorder Cooperation Programme Greece – Albania 2014 – 2020 με τίτλο «In Eco» ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Επιμελητηρίου με την απαραίτητη διαμόρφωση και προμήθειας της υλικοτεχνικής υποδομής για την δημιουργία της θυρί-δας προθερμοκοιτίασης.

Έγκριση και υλοποίηση έργου "Εφαρμογή του Ευρω-παϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) στο Επιμελητήριο Καστοριάς"

Υποβολή Πρότασης Έργου και Έγκριση με τίτλο «Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης» στο Πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών  Κοινοτήτων Clld / Leader» Μέτρο 19 Υπομέτρα 19.2.4.4   «Στήριξη Για Ανάπτυξη Μέσω Του Leader  Ταπτοκ – Τοπική Ανάπτυξη Με Πρωτοβουλία Τοπικών  Κοινοτήτων

Υποβολή Πρότασης Έργου σε συνεργασία με τον Δήμο Άργος Ορεστικού στα πλαίσια του προγράμματος «Open Mall»

Υποβολή Πρότασης Έργου με ακρωνύμιο “SAFE GAS” στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020”.

Υποβολή Πρότασης Έργου με ακρωνύμιο TOURVALUE στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020”.

Διαδικασίες σύναψης προγραμματικής σύβασης του Επιμελητηρίου Καστοριάς και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με σκοπό την νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτιρίου του Επιμελητηρίου στην περιοχή χλόη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

Συνεδρίασε στην Καστοριά τον Μάϊο το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβουλίο Δυτικής Μακεδονίας. Συμμετείχαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων: Καστοριάς Χαράλαμπος Καραταγλίδης, Κοζάνης Νικόλαος Σαρρής, Φλώρινας Σάββας Σαπαλίδης και Γρεβενών Νικόλαος Ράμμος. Έλαβε μέρος και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γιάννης Βουτσινάς. Κύριο θέμα της συνεδρίασης η πιστοποίηση των επιχειρηματιών και των δραστη-ριοτήτων τους.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Παρα-σκευή 11 Οκτωβρίου στα γραφεία του Επιμελητηρίου Καστοριάς στην οποία παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή κ Σταμ-πουλίδης Παναγιώτης και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Στη συνάντηση Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Καραταγλίδης Χαράλαμπος παρουσίασε εκτενώς τις δράσεις του Επιμελητηρίου Καστοριάς που στοχεύουν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, παρου-σίασε την άρτια τεχνική κατάρτιση των δομών του Επιμελητηρίου στην υλοποίηση των δράσεων. Στη συνέχεια παρεδόθη και υπόμνημα με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη της επιχειρημα-τικότητας στο Νομό Καστοριάς ενώ παράλληλα έγιναν προτάσεις που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε πανελλήνιο επίπεδο.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη με τον Βουλευτή Ν.Δ. Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια όπου συζητήσαμε για την καθυστέρηση καταβολής της συμμετοχής του κράτους στις επενδύσεις των γουνοποιών και των εκτροφέων γουνοφόρων καθώς και τις νέες προτάσεις καινοτόμων επενδύσεων 

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ κ. Πρωτοψάλτη με τον Βουλευτή Ν.Δ. Καστοριάς κ. Ζήση Τζηκαλάγια και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου κ. Γιώργο Μαλέα συζητήσαμε και προσπαθήσαμε να αναζητήσουμε λύσεις μέσα από προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της επαπειλούμενης επιχειρημα-τικότητας.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Σταμπουλίδη Παναγιώτη συζητήθηκαν θέματα του παραεμπορίου, και του γενικού εμπορικού μητρώου.

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Αθήνα με τον νέο Διευθύνων Σύμβουλο του Enterprise Greece κ. Φιλιόπουλο Γεώργιο συζητήθηκαν οι προτάσεις του Επιμελητηρίου για θέματα εξωσ-τρέφειας των επιχειρήσεων Καστοριάς.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Καστοριάς για το έτος 2019 :  

• σε τρεις (3) συνεδριάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων για θέματα Εθνικής επιχειρηματικό-τητας,  • σε δύο (2) Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για υποστήριξη τοπικών θεμάτων,  • σε τέσσερις (4) συσκέψεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για θέματα επιχειρηματικότητας,  • σε δύο (2)  συνεδριάσεις του περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου με κοινά θέματα των τεσσάρων Επιμελητηρίων Δυτικής Μακεδονίας,  • σε σύσκεψη της Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας με την κατάθεση προτάσεων για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ,  • σε δύο (2) συσκέψεις της Αντιπεριφέρειας Επιχειρηματικότητας της Π.Δ.Μ. με θέματα την οργάνωση εκθέσεων και κατάθεση προτάσεων για το σχέδιο εξωστρέφειας της περιφέ-ρειας,  • σε τρεις (3) συσκέψεις τοπικών Δημοτικών Συμβουλίων για  υποστήριξη δράσεων και τοπικών θεμάτων.
• Συμμετοχή του επιμελητηρίου στο ετήσιο συνέδριο της ΟΣΥΕ • Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασφαλιστών 
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ