"


Στις Πρέσπες με τη συμμετοχή του Δήμου Νεστορίου η 3η τεχνική συνάντηση του GREENPOINT-MOBΟ Δήμος Πρεσπών διοργανώνει την 3η τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου GREENPOINT-MOB, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG – IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Πρεσπών.Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης-ανακύκλωσης των απορριμμάτων με την στην ανάπτυξη κινητών πράσινων σημείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, σε συνδυασμό με δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή.

Στο GREENPOINT-MOB, συμμετέχουν οι εξής εταίροι:
1. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – DIADYMA S.A., Ελλάδα (Επικεφαλής εταίρος)
2. Δήμος Πρεσπών – Municipality of Prespes, Ελλάδα
3. Δήμος Νεστορίου – Municipality of Nestorio, Ελλάδα
4. Δήμος Κολώνιας – Municipality of Kolonjë , Αλβανία
5. Βαλκανικό Κέντρο Συνεργασίας και Ανάπτυξης – Balkan Center for Cooperation and Development (BCCD), Αλβανία
6. Δήμος Αργυροκάστρου – Municipality of Gjirokaster, Αλβανία

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης όλων των ανακυκλώσιμων αποβλήτων δηλαδή οι τέσσερις βασικές ροές (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο-μέταλα) αλλά και μπαταρίες, χρησιμοποιημένα έλαια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χρησιμοποιημένα ρούχα, λαμπτήρες σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Το GRRNPOINT-MOB μεταξύ άλλων αποσκοπεί:
στην κάλυψη της ανάγκης βελτίωσης της ανακύκλωσης σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας κατάλληλες λύσεις για όλες τις ροές αποβλήτων μέσω του GREENPOINT-MOB,
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις πρακτικές ανακύκλωσης και τον κατάλληλο διαχωρισμό των αποβλήτων στην πηγή,
στην ανάπτυξη κατάλληλης κατάρτισης και ενημέρωσης προς τον πληθυσμό-στόχο των απομακρυσμένων περιοχών του έργου, ιδιαίτερα στα σχολεία, τις δημόσιες αρχές και τις ιδιωτικές εταιρείες,
στην ανταλλαγή, μεταξύ των εταίρων, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποβλήτων,
στην προμήθεια κατάλληλων κάδων ανακύκλωσης και οχημάτων για την μεταφορά αυτών στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές,
στην εκπόνηση έρευνας αξιολόγησης αναγκών, ώστε να καταδειχτεί η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας ανακύκλωσης και το επίπεδο διαχείρισης αποβλήτων. Βάσει των ευρημάτων, θα εκπονηθούν συγκεκριμένα Τοπικά Σχέδια Ανακύκλωσης με συγκεκριμένες ενέργειες σε κάθε συμμετέχοντα Δήμο για την μεταφορά τεχνογνωσίας της διαδικασίας ανακύκλωσης.
Το έργο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη μια και έχει ολοκληρωθεί η έρευνα πεδίου για την αποτύπωση των γνώσεων, απόψεων και διαθέσεων των κατοίκων σε σχέση με την ανακύκλωση, έχει γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση των κινητών πράσινων σημείων αλλά και των κάδων των τεσσάρων βασικών ροών ανακυκλώσιμων υλικών και ξεκινά πλέον η πιλοτική λειτουργία του συστήματος με συνεργασία των εμπλεκόμενων εταίρων.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ