"


Με 21 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. ΜακεδονίαςΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας,

η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

1: Έγκριση για τη δημόσια προκήρυξη – πρόσκληση για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Εισηγητής : ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης

2: Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο έργο «Joint Promoting Actions of the Local Entrepreneurship at Greece/Albania Less Favored Areas (LFA) on the Viticulture and Wine Production Business Sector» και ακρωνύμιο “WINCOME” (INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020). Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βασίλειος Άμπας

3: Τρόπος εκτέλεσης νέων έργων εγκεκριμένων με την 3η Τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

4: Έγκριση 3ης τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

5: 22η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (22η 2019). Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη.

6: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση του αδιάθετου Τμήματος σύμβασης : «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΔΡΑΣ». Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης, κ. Παναγιώτα Γκατζαβέλη

7: Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την πραγματοποίηση δύο μουσικών εκδηλώσεων που εντάσσονται στο «Εορταστικό Δωδεκαήμερο 2019-2020». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

8: Έγκριση Τροποποίησης 2/2018 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ. , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

9: Έγκριση Τροποποίησης 6/2019 του Πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000). Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος

10: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), για την υλοποίηση του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

11: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5X5 ΣΤΗΝ Τ.Κ
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙΟΥ». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

12: Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, για την υλοποίηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

13: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ – ΠΥΡΓΩΝ», προϋπολογισμού : 64.950,00 € (με Φ.Π.Α.). Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

14: Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» που φέρει το διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

15: Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

16: Έγκριση σύναψης επικαιροποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Υπουργείου Πολιτισμού – Αθλητισμού και Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Πετρογέφυρου Ροδοχωρίου». Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Γρηγόρης Τσιούμαρης

17: Ορισμός μέλους για τη συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής χορήγησης αδειών εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων επί αμοιβή. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας ο κ. Ηλίας Τοπαλίδης

18: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών για τα έτη 2020-2022. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας ο κ. Ηλίας Τοπαλίδης

19: Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση χώρων κτιρίου Αστυνομικού Τμήματος Βεύης» με προϋπολογισμό 20.000,00 €. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ. Ιωάννης Κιοσές

20: Έγκριση τροποποίησης των ορίων της Λατομικής περιοχής Αλωνακίων της Π.Ε. Κοζάνης. Εισηγήτρια : η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος. κ. Καλλιόπη Κυριακίδου

21: Συζήτηση – ενημέρωση για το θέμα του Αστεροσκοπείου του Όρλιακα. Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ. Ιωάννης Γιάτσιος

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
Ευφροσύνη Ντιό

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ