"

 


 


Δήμος Καστοριάς: 25η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής


Την Τετάρτη 7  Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση για λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


Προέλεγχος και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018 του Δήμου Καστοριάς

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου, Α.Μ. 13/2019, προϋπολογισμού 20.000,00€ (με ΦΠΑ)

Έγκριση του από 01-07-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου ημιφορτηγού με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross – border area – LESSWASTEII» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA Cross – border Cooperation Programme ΄΄Greece – Albania 2014-2020΄΄, Α.Μ. 10/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€»

Έγκριση του από 30-07-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 36/2018, προϋπολογισμού 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων Τ.Κ. Μεσοποταμίας», Α.Μ. 41/2019, προϋπολογισμού 21.999,99€

Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την μίσθωση γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ