"


Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2019


Διευκρινήσεις με αφορμή την ένταξη παιδιών σε παιδικούς σταθμούς  μέσω voucher – Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ δίνει στη δημοσιότητα διευκρινίσεις αναφορικά


με το τι μέλλει γένεσθαι με τα vouchers για τους παιδικούς σταθμούς 2019-2020 .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ VOUCHER ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη μας, καθώς και διαφόρων εγγραφών που έχουν αποσταλεί προς την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. αναφορικά με την παρ. 2.2 του άρθρου 2 της με αριθμό πρωτοκόλλου 6451/7-6-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η) σε συνδυασμό με τις υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν τους δήμους στους οποίους εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Αντικείμενο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» αποτελεί η παροχή, στα τέκνα των ωφελούμενων της δράσης, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων, όπως περιγράφονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 6451/7-6-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και στην υπ' αριθμ. 57382/30-5-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" έτους 2019-2020, συχγρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2119/6-6-2019).
ΕΕΤΑΑ – Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2019: Αποτελέσματα- Ημερομηνίες

Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε., ως Δικαιούχος της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», θα χορηγήσει, για το σχολικό έτος 2019-2020, «αξίες τοποθέτησης» (voucher), μεταξύ άλλων, σε ωφελούμενους της δράσης για την παροχή θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς νηπίων προσχολικής ηλικίας έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κατά τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της προσχολικής αγωγής, δηλαδή:

α) τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, και

β) τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω άρθρου, υπ' αριθμ. 66981/Δ1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1586/8-5-2018) «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019» και υπ' αριθμ. Φ.15/27268/Δ1 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 623/26-2-2019)

«Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020» των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ενημερώνει ότι οι αιτούσες/αιτούντες, που διαμένουν στους δήμους οι οποίοι ορίζονται στις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις και στους οποίους εφαρμόζεται πλέον η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, δεσμεύονται ως προς την υποβολή της αίτησής τους. Ως εκ τούτου δεν θα μπορούν να λάβουν voucher για το τέκνο τους, το οποίο ηλικιακά, με βάση τα ως άνω αναφερόμενα, δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της με αριθμό πρωτοκόλλου 6451/7-62019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Πότε θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των αιτήσεων  και της επεξεργασίας – αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί  την Παρασκευή  12 Ιουλίου (το απόγευμα) θα ανακοινωθούν τα προσωρινά αποτελέσματα.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 28 Ιουλίου 2019, προκειμένου στο διάστημα που μεσολαβεί να δοθεί η δυνατότητα στους γονείς να καταθέσουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το αποτέλεσμα.

Πηγή: iPaidia.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ