Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς σας ενημερώνει για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων


για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας /Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Μακεδονία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΞΓΞ7ΛΨ-ΧΗΔ), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς:

    Αγροδιατροφή (Μεταποίηση – αγροτικών προϊόντων / Τρόφιμα, ποτά)
    Γούνα – δερμάτινα προϊόντα
    Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές)
    Τουρισμός


 Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 9.000.000,00 €.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι της Δράσης
Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Το σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) μπορεί να κυμαίνεται από 80.000,00 € έως 500.000,00 €.Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 80.000,00 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δε θα μπορεί να υποβληθεί.

Ποσοστά Ενίσχυσης – Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους είναι:

    έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και
    έως 35% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 65% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων
Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της  δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης.

Κατηγορία Β. Νέες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2017 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κατηγορία Γ. Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2017 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί  Δραστηριότητας (ΚΑΔ) δίνονται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

    Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
    Μηχανήματα – Εξοπλισμός
        Μηχανήματα – Εξοπλισμός
        Μεταφορικά μέσα
    Λογισμικά
        Λογισμικό
        Ιστοσελίδα
        E-shop
    Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 2/7/2019 έως 23/9/2019 και θα κλείσει στις 14:00 της συγκεκριμένης ημέρας.

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χρηματοδότησης


Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς Δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

    της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ (www.pepdym.gr)
    του ΕΦ (www.efepae.gr )
    του ΕΣΠΑ ( www.espa.gr )
    στην ιστοσελίδα( www.ependyseis.gr

 Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310480000 ή στο pepdm@e-kepa.gr ή στο www.kepa-anem.gr (στην επιλογή “Στείλε το ερώτημά σου”).

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ