"


Πρόσκληση σύσκεψης του Δημάρχου Καστοριάς με όλους τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων για σήμερα Πέμπτη


Πρόσκληση του Δημάρχου Καστοριάς προς τους εκπροσώπους των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που θα μετέχουν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές


της 7ης Ιουλίου 2019.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019».

ΣΧΕΤΙΚΑ :

α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 45112/13-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»,

β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 45516/14-06-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»,

γ) Την υπ’ αριθ. 14473/11.04.2012 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1295/Β΄/12.04.2012) με θέμα «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών»,

δ) Την υπ’ αριθ. 51774/31.12.2015 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 23/Β΄/13.01.2015) με θέμα «Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των εκάστοτε γενικών βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών»,

ε) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 181623/22.11.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Καθορισμός κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς, του Νομού Καστοριάς, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια, για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων, κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/8-10-2001), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της Αριθμ. Πρωτ.: 31124/1417/30-11-2015 (ΦΕΚ 244/ΤΑΑ&ΠΘ/14-12-2015) Απόφασής μας, που εξακολουθεί παράλληλα να ισχύει, μέχρι τη λήξη της».

Ο Δήμαρχος Καστοριάς, έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά καλεί
σε κοινή σύσκεψη τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, που θα μετέχουν στις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019  και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για τον καθορισμό ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λπ. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων, τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων, που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ανέστης  Αγγελής
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ