"

Δήμος Καστοριάς: 16η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε


στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:


  • Άσκηση ή μη ένδικου μέσου (έφεση) κατά της υπ’ αριθμ. 276/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση κ. Χρήστου Νικόπουλου)
   
  • Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Καστοριάς», Α.Μ. 23/2019, προϋπολογισμού 56.172,17€ (με Φ.Π.Α. 24%)
   
  • Έγκριση του από 23-05-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου LESS WASTE II» που χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme ‘’Greece – Albania 2014 – 2020’’», Α.Μ. 1/2019, προϋπολογισμού 7.995,52€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)»
   
  • Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων λοιπών Δημ. Ενοτήτων», Α.Μ. 31/2019, προϋπολογισμού 20.000,00€

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ