"


Διόρθωση σχετικά με τα Εκλογικά Κέντρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δνσ. Διοικητήριο
521 00 Καστοριά
Πληροφορίες: Μαρία Σκλάβου  
Τηλέφωνο: 2.467.350.390
Fax: 2.467.350.356                              
e-mail: m.sklavou@kastoria.pdm.gov.gr   

Θέμα: Διόρθωση της αριθ. 73903/3.5.2019 (Ορθή επανάληψη) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου  καθώς και  των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επαναληπτικών εκλογών της 2aς Ιουνίου 2019.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/2010)

2.    Τις διατάξεις του Π.Δ.26/2012  (ΦΕΚ 57 τ.Α΄/15-3-2012), «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»

3.    Την αριθ21/19/4/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Εκλογικοί Κατάλογοι και καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Περιφερειακών,δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019»

4. Την αριθ.  73903/3.5.2019 απόφαση  του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

5.To από 9-5-2019 έγγραφο του Δήμου Καστοριάς.

6. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν στους εκλογείς των αριθ. 32Β,44Β,67Β, 81Β, 112Β, 126Β,127Β εκλογικών τμημάτων οι στρατιωτικοί βάσει των ειδικών καταστάσεων.

Αποφασίζουμε

Την διόρθωση της αριθ. 73903/3.5.2019  απόφασης  του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς (Ορθή επανάληψη)

α) ως προς τα καταστήματα ψηφοφορίας των αριθ. 32 Α, 32Β, 33 Α, 33Β, 34 Α, 34Β, 64 Α, 64Β, εκλογικών τμημάτων ως κατωτέρω:


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ