"


Δήμος Καστοριάς: 15η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής


Σας παρακαλούμε την Τρίτη  21 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό

Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

Επίδοση της υπ’ αριθμ. 56/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς (υπόθεση Πελαγίδη Γεώργιου)

Άσκηση ή μη πρόσθετων λόγων ανακοπής στο πλαίσιο της εκκρεμούς προς συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς υπ’ αριθμ. καταθ. 49/2019 ανακοπής του Δήμου Καστοριάς κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενόψει και της έκδοσης του Ν. 4607/2019

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού – Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής

Εκχώρηση αποζημίωσης για τις υλικές ζημιές του οχήματος του Δήμου μας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2498, από την εταιρεία ΄΄Ατλαντική Ένωση΄΄ στο συνεργείο (Φανοποιείο – Βαφείο) του κ. Περικλή Χρήστου

Έγκριση του από 08-05-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Καστοριάς», Α.Μ. 1/2017, προϋπολογισμού 9.950.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Έγκριση του από 14-05-2019 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ξύλινου δαπέδου κλειστού Γυμναστηρίου Δ.Κ. Μεσοποταμίας» Α.Μ. 55/2017, προϋπολογισμού 92.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης οικοπέδων σε δημότες με αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων της πρώην Κοινότητας Μεταμόρφωσης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αντιδήμαρχος Καστοριάς
Στεργιόπουλος Ευάγγελος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ