"


Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη “Νυφοπάζαρο” της Μ.Πέμπτης


Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη «Νυφοπάζαρο» της Μ. Πέμπτης (25-4-2019) που θα διεξαχθεί από το απόγευμα

Μ. Τετάρτης έως το απόγευμα της Μ. Πέμπτης στον χώρο της λαϊκής αγορά , στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, να  υποβάλλουν αίτηση από Τετάρτη 10 Απριλίου έως Παρασκευή 19 Απριλίου 2019, προσκομίζοντας – αποστέλλοντας (ταχυδρομικά –ηλεκτρονικά (email: nikspanidis@kastoria.gov.gr  & rotsikasfanis@gmail.com ) – μέσω Fax : 2467351154) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς (πληροφορίες Νικ.Σπανίδης 2467351155, Θεοφ.Ρότσικας 2467351154)

Δικαιούχοι:

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4497/2017:

1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής  σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της παρούσας αγοράς.

2.Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς

3.Οι εγκρίσεις δίνονται με κλήρωση ως εξής:

α)Σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικά με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο

β)20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους  λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

γ)10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην παρούσα αγορά. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της κατηγορίας (α).

Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα  αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 .Για τους εν λόγω αδειούχους δίδεται μία θέση ανά τέσσερα μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν.4497/2017.

-Στην παρούσα αγορά συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3 πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας που εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

Για την χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης κατατίθεται αίτηση με τα επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά:

α. βεβαίωση έναρξη δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το ΤΑΧΙS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει  στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων, επιδεικνύοντας:

α)την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει ή την βεβαίωση δραστηριοποίησης  σε ισχύ και

β)πιστοποιητικό υγείας ,εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη  και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

-Οι προς διάθεση χώροι και τα πωλούμενα είδη αναγράφονται στο άρθρο 7 της αριθ.16/2018 κανονιστικής απόφασης.

-Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

-Απαραίτητη η προσκόμιση δημοτικής ενημερότητας

Η συμμετοχή στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Δ.Κ.Καστοριάς «Νυφοπάζαρο» , συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της αριθ.16/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.

                                                                                                        Ο Αντιδήμαρχος Καστοριάς
                                                                                                        Στούμπας Αντώνιος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ