"


ΕΣΠΑ: Κάντε αίτηση για τις ενισχύσεις 60 εκατ. που αφορούν σε εμπόριο, εστίαση και εκπαίδευση

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση»,


η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, με εφαρμογή στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα και της επικείμενης λήξης προθεσμίας υποβολής προτάσεων, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους με το συνολικό ποσό των 60.000.000 ευρώ και κατανέμεται εξίσου στις επιχειρήσεις των τριών κλάδων, δηλ. 20.000.000 ευρώ σε κάθε έναv από
τους: λιανικό εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47), εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και εκπαίδευση - κοινωνική μέριμνα, χωρίς παροχή καταλύματος (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88).

Στόχος της δράσης

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς: α) κατανάλωση ενέργειας, β) χρήση ΤΠΕ, γ) υγιεινή και ασφάλεια, δ) εφοδιαστική αλυσίδα, ε) πιστοποίηση συστημάτων.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν την ιδιότητα των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αυτοί αναλυτικά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙII της δημοσιευμένης πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων.

• Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης, 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση της δράσης, κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται δαπάνες από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

• Εξοικονόμηση ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ.

• Αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας στις διαδικασίες και στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης.

• Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ.

• Ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης.

• Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.


Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν στα ακόλουθα:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου). Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Μηχανήματα - εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου). Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.

Μεταφορικά μέσα:

• Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου - εστίασης.

• Έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης - κοινωνικής μέριμνας.

• Έως 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG).

• Ψηφιακή προβολή (έως 8.000 ευρώ).

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (έως 14.000 ευρώ, 7.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δύο πιστοποιητικά).

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) – μέχρι 30.000 ευρώ και έως 40% του π/υ, 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ.

• Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Προϋπολογισμός - ποσοστό ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της δράσης επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis έως την 9η Μαΐου 2019

Πηγή: topontiki.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ