"


Δήμος Καστοριάς: Απόφαση για μείωση τελών Κοιμητηρίων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 113/19 Κανονιστική Απόφαση:

«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 426/18 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: “Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς”, ως προς τα τέλη Κοιμητηρίων», η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 426/18 απόφαση Δ.Σ. με θέμα “Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς” προβαίνοντας στη μείωση κατά 50% των τελών χρήσης τάφου (ανανέωση), τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

-50,00 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα δύο έτη πέραν της επταετίας και

-75,00 ευρώ ανά έτος για κάθε επόμενο έτος πέραν της παρέλευσης των εννέα ετών.

Β) Εφόσον έχει ήδη καταβληθεί τέλος χρήση τάφου για το οικ. έτος 2019, για τις περιπτώσεις ενηλίκων από 19 μέχρι 30 ετών, να επιστραφούν τα χρήματα και για όλες τις άλλες περιπτώσεις να γίνει συμψηφισμός του τέλους τα επόμενα οικονομικά έτη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ