"


Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου στο Νεστόριο


Παρακαλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 20 Μαρτίου 2019

ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ``ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄ σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ 1

Έγκριση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του
προϋπ/σμού

ΘΕΜΑ 2

Έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3

Κατανομή ποσού 9.905,12 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και επίσης συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους
2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών
θέρμανσης των Σχολείων

ΘΕΜΑ 4

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας : " ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΚΡΙΤΩΝ "

ΘΕΜΑ 5

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας : " ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΡΡΕΝΩΝ "

ΘΕΜΑ 6

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας : " ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕ ΓΡΑΜΜΟΥ "

ΘΕΜΑ 7

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας : " ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑ 8

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας : " ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΟΥ"

ΘΕΜΑ 9

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ για το έργο
<<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ RIVER PARTY) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2017>>

ΘΕΜΑ 10

Έγκριση προϋπ/σμού και του ΟΠΔ οικον. έτους 2019 της <<Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νεστορίου>>

ΘΕΜΑ 11

Απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης συστάδων δημοτικού δάσους Τ.Κ Κοτύλης έτους
2019, σε τοπικούς δασικούς συνεταιρισμούς

ΘΕΜΑ 12

Απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης συστάδων δημοτικού δάσους Τ.Κ Κυψέλης
έτους 2019, σε τοπικό δασικό συνεταιρισμό

ΘΕΜΑ 13

Κατανομή μη επιλέξιμης έκτασης δημοτικού βοσκότοπου της Τ.Κ Κοτύλης σε
μετακινούμενο κτηνοτρόφο

ΘΕΜΑ 14

Αίτηση για χορήγηση παράτασης για την ανέγερση κατοικίας για εκποιηθέν οικόπεδο
στον οικισμό Γράμμου

Η Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ