"


Η απάντηση που δέχθηκε ο Γ. Κασαπίδης για τις ζημιές από ψύχος στο ζωικό κεφάλαιο της ΠεριφέρειαςΑκολουθεί το περιεχόμενο της απάντησης του ΥπΑΑΤ (αρ. πρωτ. 161/28402/23.03.2019) στην αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής Π.Ε.  Κοζάνης κ. Γιώργος Κασαπίδης

σχετικά με την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από το ψύχος στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

«Ζηµιές από ψύχος σε ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

Απαντώντας στην παραπάνω Aναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Κασαπίδης, σας πληροφορούµε τα εξής:

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υποκαταστήµατος ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης, στην αρµοδιότητα του οποίου βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, από το υπερβολικό ψύχος που σηµειώθηκε τον µήνα Ιανουάριο του έτους 2019 στην εν λόγω περιοχή, διαπιστώθηκαν ζηµιές σε ζωικό κεφάλαιο (αµνοερίφια). Έγιναν αναγγελίες για τις απώλειες του ζωικού κεφαλαίου και, στη συνέχεια, οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. ολοκλήρωσαν τη διενέργεια των εκτιµήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα του Κανονισµού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου. Κατόπιν, θα κοινοποιηθούν τα πορίσµατα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζηµιώσεων στους δικαιούχους, ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.

Όσον αφορά στη µείωση παραγωγής γάλακτος, διευκρινίζεται ότι αυτή δεν καλύπτεται ασφαλιστικά σύµφωνα µε τον ανωτέρω Κανονισµό.

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω Κανονισµό, από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρούνται οι επιπτώσεις στην αναµενόµενη παραγωγή της τρέχουσας ή οποιασδήποτε µελλοντικής παραγωγικής περιόδου εξαιτίας της επίδρασης των ασφαλιζόµενων κινδύνων.

Ωστόσο, σε πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων δύναται να ενταχθεί η αντιστάθµιση των ζηµιών απώλειας παραγωγής γάλακτος εφόσον:

α) τεκµηριώνεται επιστηµονικά ότι οι ζηµιές στην παραγωγή οφείλονται σε
συγκεκριµένες δυσµενείς συνθήκες,
β) τα µετεωρολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών
συνθηκών ως δυσµενών (σε σχέση µε µία ιστορική περίοδο αναφοράς),
γ) το επίπεδο των ζηµιών κατ΄είδος (απώλεια παραγωγής για το σύνολο του έτους
ζηµιάς) φθάνει ένα κατώτατο όριο ίσο µε το 30% της κανονικής παραγωγής του
Νοµού/Π.Ε. (σύγκριση µε τη µέση παραγωγή της, πριν από το έτος ζηµιάς,
τριετίας),
δ) αποδεικνύεται η εγκυρότητα του ποσοστού ζηµιάς από τα επίσηµα στατιστικά
στοιχεία της χώρας και
ε) συνάδει µε το πνεύµα των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τη
γεωργία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ