"


6η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)


για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

    Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 293/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (σχετική η από 04-02-2019 αίτηση – γνωστοποίηση του κ. Ιωσήφ – Λαζάρου Χατζητιμοθέου)

    Διορισμός νομικού για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) Υπουργικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη

    Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 36/2018, προϋπολογισμού 000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%)

    Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Επίστρωση με ελαστικές πλάκες ασφάλειας προαύλιων χώρων σχολείων», Α.Μ. 05/2018, προϋπολογισμού 30.000,00€

    Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου

    Ενημέρωση των μελών Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. 141/2018 απόφασης της Ο.Ε. και περαιτέρω ενέργειες

    Τροποποίηση (1η) προϋπολογισμού κληροδοτήματος οικ. έτους 2019 Ζήση Παπαλαζάρου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ