"


Ο Θόδωρος Μαρδίρης πρόεδρος στο νεοσύστατο Συμβούλιο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος ως γνωστό θα έχει έδρα την Καστοριά.Πρόεδρος του ΔΣ ορίστηκε ο Θόδωρος Μαρδίρης, ενώ στο ΔΣ είναι και ο Αλκιβιάδης Μπαλλής, Α' Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς, ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Αναλυτικά τα μέλη του ΔΣ

1. Τον Θεόδωρο Μαρδίρη του Αγγέλου (ΑΔΤ ΑΕ 342252),
Βιολόγο, Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου εκπαίδευσης
για την αειφορία Δυτικής Μακεδονίας, ως εκπρόσω-
πο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με
αναπληρώτρια την Κωνσταντίνα-Αμαλία Μασίκα του
Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ 781024), Π Ε Περιβάλλοντος στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

2. Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΙ
339099), Δήμαρχο Αμυνταίου, ως εκπρόσωπο των
Εμπλεκομένων Δήμων, με αναπληρωτή τον Γεώργιο
Καλλιντέρη του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΙ 259593), Αντιδήμαρχο
Δήμου Κόνιτσας.

3. Κωνσταντίνο Γέρου του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΙ 340435),
Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με αναπληρωτή τον
Οδυσσέα Πότση του Ηλία (ΑΔΤ ΑΙ 251071), Περιφερει-
ακό Σύμβουλο.

4. Σεχίδου Βασιλική του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ Φ497369),
Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ως εκπρόσωπο της Επι-
στημονικής Κοινότητας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα,
με αναπληρωτή τον Μπαϊρακτάρη Χρυσόστομο του Δη-
μητρίου, (ΑΔΤ ΑΙ 336531), εκπρόσωπο της Επιστημονικής
Κοινότητας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα.

5. Μιμίκο Κωνσταντίνο του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΕ 816925),
Τεχνολόγο Γεωπόνο, ως εκπρόσωπο της επιστημονικής
κοινότητας με εμπειρία σε σχετικά θέματα, με αναπλη-
ρωτή τον Δουλγέρη Χαράλαμπο του Χρήστου (ΑΔΤ
Φ 158613), ως εκπρόσωπο της επιστημονικής κοινότη-
τας, με εμπειρία σε σχετικά θέματα.

6. Μούλα Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΔΤ AB 442372),
Μηχανικό Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, ως εκπρόσωπο
των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
(Μ.Κ.Ο.), με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Καστρίτη του
Γεωργίου ( ΑΔΤ ΑΚ 223430).

7. Αλκιβιάδη Μπαλλή του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΙ 874266),
Α' Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου Καστοριάς, ως εκπρό-
σωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας,
με αναπληρωτή την Νταούτη Ιωάννα του Μιχαήλ (ΑΔΤ
ΑΖ 301599), Πρόεδρο Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού
Γυναικών ως εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών του παραπάνω
συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής
με δυνατότητα ανανέωσης.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ