"


Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και άλλων Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων

Με την παρούσα απόφαση καλούνται οι κατά τόπους Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) όπως προβούν, σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στην διοργάνωση και  διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., κατά προτεραιότητα στα ομαδικά αθλήματα:

    Καλαθοσφαίριση,
    Ποδόσφαιρο,
    Πετοσφαίριση
και
    Χειροσφαίριση,

    καθώς επίσης και στο ατομικό άθλημα Κλασικού Αθλητισμού, στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ» και σε άλλες Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες, όπως περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 (ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/21.11.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ σας ενημερώνει με τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

• στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά,

• οι οποίοι/ες έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2018 μετέχουν μαθητές-μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2018 - 18 = 2000, 2001και 2002 καθώς και όσοι γεννήθηκαν το 2003 και φοιτούν στην Α΄ τάξη Λυκείου],

• έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος [π.χ. το σχολικό έτος 2017 - 2018 λογίζεται σαν 2018],

• μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Για τη συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων θα πρέπει οι μαθητές/τριες να έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το εδάφιο 9 παρ. 9.1 ,9.2, 9.3 και 9.4 της υπ΄ αριθμ.190677/Δ5/10.11.2016 (Φ.Ε.Κ.3754/τ.Β΄/21.11.2016) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. σχολική αθλητική ταυτότητα (η οποία έχει ενσωματωθεί στα ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. του myschool. Οι σχολικές μονάδες να απευθύνονται στο helpdesk του myschool για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Στη Σχολική Αθλητική Ταυτότητα αναγράφεται και συμπληρώνεται στο συγκεκριμένο πεδίο (πίσω πλευρά) η Βεβαίωση ιατρού ότι στο μαθητή/τρια επιτρέπεται η συμμετοχή σε αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα του αγώνα. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Ιατρό παθολόγο, καρδιολόγο, γενικής ιατρικής και παιδίατρο για μαθητές/τριες που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη Λυκείου.

2. υπεύθυνη δήλωση γονέα/κηδεμόνα ( επισυνάπτεται το υπόδειγμα 9),

3. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ατομικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 2),

4. κατάσταση συμμετοχής του σχολείου για Ομαδικά αθλήματα (επισυνάπτεται το υπόδειγμα 3)

Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην έναρξη της Α΄ φάσης στα Oμαδικά Aθλήματα της Καλαθοσφαίρισης και του Ποδοσφαίρου.

Επιπλέον είναι απαραίτητη η προσκόμιση φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Οι μαθητές/τριες- πρόσφυγες που φοιτούν κανονικά σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του ΥΠ.Π.Ε.Θ θα προσκομίσουν άδεια διαμονής ή τρίπτυχο προκαταγραφής ή πλήρους καταγραφής.

Σημείωση: Η Υπεύθυνη δήλωση γονέα η κηδεμόνα θα παραμένει στο σχολείο καθώς ο Διευθυντής θα συμπληρώνει με τη σημείωση ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο στη κατάσταση συμμετοχής του σχολείου.

Οι Σχολικές μονάδες για οποιoδήποτε ερώτημα - διευκρίνηση να απευθύνονται στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.

Διευκρινίζεται ότι:

    ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ομαδικό άθλημα,
    επιπλέον, ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο σε ένα ατομικό άθλημα και σε ένα αγώνισμα ή κατηγορία του ατομικού αθλήματος

Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με την παρούσα εγκύκλιο, κάθε σχολική μονάδα υποχρεούται να αποστείλει μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 στη διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.Δ., λίστα με τους μαθητές/τριες από τους οποίους/ες θα γίνεται η επιλογή της κατάστασης συμμετοχής της σε κάθε αγώνα.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά άθλημα στη λίστα (επισυνάπτονται τα υποδείγματα 1α,1β,1γ,1δ) έχει ως εξής:

    Καλαθοσφαίριση:στη λίστα Δεκαοκτώ ( 18 ) και σε κάθε αγώνα Δώδεκα [ 12 ]
    Πετοσφαίριση: στη λίστα Είκοσι ( 20 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα τέσσερις [ 14 ]
    Χειροσφαίριση: στη λίστα Είκοσι δύο ( 22 ) και σε κάθε αγώνα Δεκαέξι [ 16]
    Ποδόσφαιρο: στη λίστα Είκοσι τέσσερις ( 24 ) και σε κάθε αγώνα Δέκα οκτώ [ 18 ]

Επισημαίνεται ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλωθεί μόνο σε μία λίστα από τα ανωτέρω Ομαδικά Αθλήματα.

Γ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
Για την καλύτερη προετοιμασία των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων σας ενημερώνουμε για τις κάτωθι διαδικασίες καταγραφής και αποστολής στοιχείων :

Η Ομάδα Φυσικής Αγωγής κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλει να συγκεντρώσει όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνων καθώς και τις Λίστες και Καταστάσεις Συμμετοχής των Σχολικών Ομάδων της Οικείας Διεύθυνσης, τα οποία φυλάσσονται στο αρχείο της Ομάδας Φυσικής Αγωγής και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όταν ζητηθεί. Ειδικά για τα Ομαδικά Αθλήματα μετά τη λήξη των αγώνων της Α’ Φάσης παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε το (υπόδειγμα 5) που περιλαμβάνει:

    το σχολείο της νικήτριας ομάδας της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ομαδικά αθλήματα,
    το σύνολο των αγώνων που πραγματοποίησε η νικήτρια σχολική ομάδα εντός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
    τις ημερομηνίες κατά τις οποίες διεξήχθησαν οι αγώνες,
    το ονοματεπώνυμο των μαθητών /μαθητριών (σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας η του διαβατηρίου )που απαρτίζουν τη νικήτρια ομάδα,
    το σύνολο των συμμετοχών του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας στους αγώνες που πραγματοποίησε η ομάδα στην Α’ Φάση,
    τον αριθμό πράξης και την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της οικείας Ο.Ε.Σ.Α.Δ.

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες των νικητριών ομάδων των Ομαδικών Αθλημάτων κάθε Διεύθυνσης (υπόδειγμα 5) θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε εγγράφως σε περίπτωση που:

    μία ομάδα Λυκείου προκρίνεται στη Β΄ Φάση δίχως αγώνα,
    στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας, δεν διεξάγονται Πανελλήνιοι Αγώνες Λυκείων Ομαδικού Αθλήματος λόγω μη συμμετοχής Σχολικών ομάδων.

Επισημάνσεις:

• καλούνται οι κατά τόπους Ο.Ε.Σ.Α.Δ. και οι Ομάδες Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, όπως προχωρήσουν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την επιλογή των Διαιτητών, Κριτών και Αγωνόδικων Επιτροπών για τη διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου καθώς και για την παρουσία ιατρού στους αγώνες,

• δίνεται προτεραιότητα στην ολοκλήρωση των αγώνων της Α΄ Φάσης στο άθλημα της Χειροσφαίρισης , οι οποίοι πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018,

• ενημέρωση για το πλάνο των Πανελλήνιων αγώνων Λυκείων Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων σχ. έτους 2017-2018 θα σας αποσταλεί άμεσα από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Δ. AΝΑΛΗΨΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες Ο.Ε.Σ.Α.Δ καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας Κύπρου που επιθυμούν να αναλάβουν τη διοργάνωση Τελικής Φάσης των Πανελλήνων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου στα Ομαδικά αθλήματα (Χειροσφαίριση, Πετοσφαίριση, Καλαθοσφαίριση, Ποδόσφαιρο) καθώς και στο ατομικό άθλημα του Kλασσικού Αθλητισμού, όπως υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον οποίο υποχρεωτικά να περιγράφονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις διεξαγωγής των αγώνων, ανάλυση κόστους (διαμονή, διατροφή) καθώς και η ιατρική κάλυψη αυτών προς στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έως την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση physea@minedu.gov.gr.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) δύναται να καθορίζουν ή να διαμορφώνουν το πρόγραμμα των αγώνων προκειμένου να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής
Δημήτριος Κερερές

Πηγή: edu.klimaka.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ