"


Ιδρύεται έδρα με αντικείμενο την έρευνα για το μέλλον

Την ίδρυση Ερευνητικής Έδρας με αντικείμενο την έρευνα για το μέλλον, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την αιγίδα της  UNESCO,


ανακοίνωσε το δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η εν λόγω έδρα εντάσσεται στο Δίκτυο Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών Εδρών της UNESCO, στη θεματική της προοπτικής διερεύνησης (foresight) και του αλφαβητισμού για το μέλλον (future literacy).

Με την ίδρυση της Έδρας, το δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το ΙΤΕ θα συμβάλλουν στις δύο αυτές θεματικές και στην προώθηση της συστηματικής έρευνας για το μέλλον, καλύπτοντας το κενό που - όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση - υπάρχει σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, μέσα από μια σειρά δράσεων, η Ερευνητική Έδρα επιδιώκει:

-Την προώθηση του αλφαβητισμού του μέλλοντος με τη διενέργεια συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων, τη δημιουργία και τη διακίνηση σχετικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, 
-Τη διαμόρφωση και εδραίωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μιας κουλτούρας προοπτικής διερεύνησης μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων,
-Τη διαμόρφωση και προώθηση μίας ερευνητικής ατζέντας για το μέλλον σε θεματικές έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. αγροδιατροφικός τομέας, ενέργεια, τουρισμός, υλικά κ.ά.) καθώς και σε θέματα ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. το μέλλον της εργασίας, της μετανάστευσης, της κλιματικής αλλαγής κ.ά.).

"H ερευνητική δραστηριότητα και οι προγραμματισμένες δράσεις της Έδρας αναμένεται να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στην ανάπτυξη στρατηγικών ανθεκτικότητας και διαχείρισης αλλαγών, καθώς και στον σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης" υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί Μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης από το 2017. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης επιχειρήσεων, οργανισμών και ερευνητικών φορέων στη χώρα, η Μονάδα εστιάζει στη συστηματική διερεύνηση των μελλοντικών τάσεων, την παροχή υποστήριξης σε θέματα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και την προώθηση της καινοτόμου σκέψης και δημιουργικότητας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες Προοπτικής Διερεύνησης, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν: ανίχνευση περιβάλλοντος, τάσεων και ασθενών σημάτων (horizonscanning, trends scanning, weak signals, delphi), ανάπτυξη μελλοντικών σεναρίων, προσδιορισμό στρατηγικών επιλογών, εκπαιδευτικά σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια για το Μέλλον (Future Labs).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ