"


«Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» 2014-2020

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 15276/881/29-01-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς που αφορά το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»


του ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΘ14653ΠΓ-ΩΘΡ), η υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και η προθεσμία είναι από 04/03/2019 μέχρι την 15/05/2019.

Το ποσό της οικονομικής στήριξης είναι 14.000€ για κάθε δικαιούχο και δε συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτηση, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο

Είναι κάτοικοι σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους

Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενη)

Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 € έως και 3.000€ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000€. Το ατομικό αγροτικό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ατομικών αγροτικών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών.

Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014-2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης τους.

Υποβάλλουν επιχειρησιακό σχέδιο, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη με δεσμεύσεις και χρονικές προθεσμίες.

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)

Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυνητικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 5.000 € έως και 7.999€.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, (κα Αλεξάνδρα Κοσμίδου, Γραφείο 5, 1ος όροφος, τηλ. 2467350348)
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ