"
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου ECOWASTE4FOOD


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregEurope.


Το έργο «ECOWASTE4FOOD: Υποστήριξη της οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση των απορριμμάτων από τρόφιμα και την προώθηση μιας περισσότερο αποδοτικής οικονομίας με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων» αποτελεί ένα έργο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος των απορριμμάτων τροφίμων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την προώθηση της οικολογικής καινοτομίας στις συμμετέχουσες περιοχές του έργου.

Το έργο ECOWASTE4FOOD ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2017, ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και φέρνει σε επαφή επτά τοπικές και περιφερειακές αρχές από επτά χώρες της Ευρώπης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο στο οποίο συντονιστής και επικεφαλής εταίρος είναι το Διεθνές Κέντρο Ανώτατων Γεωπονικών Σπουδών της Μεσογείου – Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μονπελιέ από τη Γαλλία. Οι υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Wielkopolska από την Πολωνία, ο Δήμος της Ferrara από την Ιταλία, η Περιφέρεια της Νότιας Οστροβοθνίας από την Φινλανδία, η Περιφέρεια Provence-Alpes-Cote d’ Azur από την Γαλλία, η Επαρχία του Devon από το Ηνωμένο Βασίλειο και η Υπηρεσία Αποβλήτων της Καταλονίας από την Ισπανία.

Το έργο φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει το κρίσιμο θέμα των απορριμμάτων των τροφίμων, όχι μόνο για να σταματήσει μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία προκαλεί την απώλεια έως και 50% της γεωργικής παραγωγής που δεν καταναλώθηκε ή καταναλώνεται με λάθος τρόπο, αλλά να αποδείξει ότι τα απορρίμματα των τροφίμων θα μπορούσαν να είναι πηγή ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική για την οικονομία.

Οι περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο έργο έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις, να προωθήσεων στις περιοχές τους οικολογικές καινοτομίες για τη μείωση των απορριμμάτων των τροφίμων ως έναν τρόπο προώθησης της έξυπνης, βιώσιμης και της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Επιπλέον, έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν τις σχετικές με το αντικείμενο του έργου πολιτικές τους, κατά τη διάρκεια της τετραετούς διάρκειας του έργου, κυρίως μέσα από την αύξηση των υφιστάμενων πόρων του ΕΤΠΑ στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του έργου υλοποιήθηκαν επτά (7) cross-visits επισκέψεις στις περιφέρειες του έργου, με στόχο την παρουσίαση από τοπικούς φορείς (stakeholders) σε εκπροσώπους επιλεγμένων φορέων και επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες περιοχές του έργου ECOWASTE4FOOD, καλών πρακτικών οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων. Το ΠΤΑΔΜ συμμετείχε σε τέσσερις (4) cross–visits επισκέψεις μαζί με τοπικές επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς από τη Δυτική Μακεδονία καθώς και σε μία (1) έκτακτη (Ad–Hoc) συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Νότια Περιφέρεια στη Γαλλία. Επιπλέον, φιλοξένησε μία (1) cross–visit επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2018. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκομίσει τόσο το ΠΤΑΔΜ όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς και επιχειρήσεις σημαντικές εμπειρίες οι οποίες αξιοποιήθηκαν στη δημιουργία του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του ΠΤΑΔΜ, και στη σύνθεση επενδυτικών ιδεών από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, το ΠΤΑΔΜ πραγματοποίησε έξι (6) συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς (stakeholders) με στόχο την ενημέρωση των φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς και αντικείμενα σχετικά με το έργο, την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων αλλά και ως προς τις ανάγκες ενίσχυσης αντίστοιχων πρωτοβουλιών, και τη συμμετοχή των φορέων στις δράσεις του έργου αλλά και τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του τελικού Σχεδίου Δράσης.

Τέλος, στην πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν και 5 διαπεριφερειακά εργαστήρια σε διαφορετικές περιφέρειες του έργου που είχαν ως στόχο τη συμμετοχή εταίρων αλλά και εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) από όλες τις περιφέρειες του έργου για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων στο θέμα της μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων.

Η υλοποίηση του έργου ECOWASTE4FOOD βασίζεται στη δέσμευση των εταίρων του έργου να ενταχθούν δράσεις που θα αντιμετωπίσουν το θέμα των απορριμμάτων τροφίμων στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ECOWASTE4FOOD ολοκληρώθηκε και η σύνταξη των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης των εταίρων του έργου συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης του ΠΤΑΔΜ, το οποίο διαμορφώθηκε μέσω διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, εκπροσώπους της ΕΥΔ του ΠΕΠ και εκπροσώπους επιχειρήσεων καθώς και μέσω της αξιολόγησης από τους εταίρους του έργου ECOWASTE4FOOD.

Ο γενικός στόχος του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης είναι η μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσω της μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και του καθορισμού συγκεκριμένων δράσεων με στόχο να ενταχθούν στον Θεματικό Στόχο 3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Συνεπώς, το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης στοχεύει στην Επενδυτική Προτεραιότητα 3α του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020: «Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων». Ενδεικτικοί τύποι δράσεων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α είναι οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας.

Οι δράσεις οι οποίες εμπεριέχονται στο Σχέδιο Δράσης του ΠΤΑΔΜ με στόχο την ένταξη τους στο ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 είναι:

Περιορισμός της παραγωγής απορριμμάτων στην πηγή: Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και δημιουργίας νέων γραμμών παραγωγής ή αναβάθμιση και βελτίωση τους, σε υφιστάμενες μονάδες προς αξιοποίηση των απορριμμάτων/υπολειμμάτων τροφίμων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.

Χρήση προϊόντων που θεωρούνται σήμερα μη χρησιμοποιήσιμα ή μη λειτουργικά: Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών για την αξιοποίηση απορριμμάτων/υπολειμμάτων τροφίμων μετά την χρήση τους προς δημιουργία νέων προϊόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου ECOWASTE4FOOD ακολουθεί η δεύτερη φάση του έργου που αφορά την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης. Η δεύτερη φάση ξεκινάει το πρώτο δίμηνο του 2019 και οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD στον διαδικτυακό τόπο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ