"


Συντονιστική επιτροπή και διαπεριφερεακό εργαστήριο του έργου ECOWASTE4FOOD

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας φιλοξένησε στη Θεσσαλονίκη την 5η Συντονιστική Επιτροπή και το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο του έργου ECOWASTE4FOOD που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe.

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018.

Ο στόχος της 5ης Συντονιστικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου, ήταν η ανασκόπηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του ECOWASTE4FOOD που αφορούσε στην ανταλλαγή εμπειριών και στον σχεδιασμό δράσεων μείωσης των απορριμμάτων τροφίμων, καθώς και η συζήτηση του μελλοντικού σχεδιασμού και των αναγκαίων τροποποιήσεων ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 1η φάση και να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου για τη 2η φάση σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου. 

Η 5η Συντονιστική Επιτροπή ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας δράσεις που υλοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου και ο σχεδιασμός των ενεργειών για την επόμενη περίοδο. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης σύμπνοια με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό ολοκλήρωσης των δράσεων της πρώτης φάσης και την έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου.

Το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2018 και είχε τον ιδιαίτερο στόχο της αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσεων των εταίρων του έργου. Στο Εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταίρων, εμπειρογνώμονες του περιφερειακού επιχειρησιακού σχεδιασμού καθώς και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) των εταίρων. Η αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης (peer-review)  έγινε από τους συμμετέχοντες στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο σχετικών ομάδων εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του. Τα στελέχη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ο τεχνικός σύμβουλος, ο εμπειρογνώμονας του Ταμείου για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ο εκπρόσωπος της ΕΥΔ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και stakeholders του Ταμείου, συμμετείχαν από κοινού στις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν και αξιολόγησαν τα Σχέδια Δράσης των υπολοίπων περιφερειών του έργου ECOWASTE4FOOD. 

Το Σχέδιο Δράσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αξιολογήθηκε ως το πιο ολοκληρωμένο και συναφές με τις απαιτήσεις του προγράμματος με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον ως οριστικό και οι υπόλοιποι εταίροι να το χρησιμοποιούν ως υπόδειγμα για την διατύπωση των αναγκών τροποποίησης των δικών τους Σχεδίων Δράσης.

Το 5ο Διαπεριφερειακό Εργαστήριο έκλεισε με τη συζήτηση για την προώθηση των Σχεδίων Δράσης μέσα από εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες του έργου και για τον χρονοπρογραμματισμό των εκδηλώσεων αυτών.

Πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

 
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ