"


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τακτική συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς


ΠΡΟΣ:


1. Τον Δήμαρχο Καστοριάς
κ. Ανέστη Αγγελή
2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1. Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.

2. Επικύρωση Πρακτικών 26ης και 27ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

3. Ορισμός μελών – εκπροσώπων του Δήμου Καστοριάς στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καστοριάς και ΔΕΥΑ Καστοριάς για την υλοποίηση του έργου:  «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

4. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Καστοριάς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

5. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τον καθορισμό και την παραχώρηση  θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου κατά τη διάρκεια  των "Ραγκουτσαριών" στις 6, 7 & 8 Ιανουαρίου 2019. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Ερμού, αριθ. 6, στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Ερμού – Άρτη, αριθ. 1, στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, αριθ. 4, στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9. Έγκριση παραχώρησης 1 (μίας) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (Ρ-72) επί της οδού Τσόντου Βάρδα 62, στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10. Έγκριση ή μη, τροποποίησης  (παράταση) των συμβάσεων του διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018" (αρθ. 132 Ν.4412/2016) Εισήγηση Δ/νσης
Καθαριότητας &Πρασίνου

11. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ» Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ». Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

13. Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΟΡΗΣΟΥ». Εισήγηση Δ/νσης
Τεχνικών Υπ/σιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τόμου




Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ