"

Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα


Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα προβλέπει μεταξύ άλλων, υπουργική απόφαση στην οποία καθορίζονται αλλαγές στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»


Νέες ρυθμίσεις και βαριά πρόστιμα για «πειραγμένα» Ταξίμετρα - Πότε δεν μπορούν να αλλάζουν «σημαία».

Σύμφωνα με την απόφαση και τις ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα ππροβλέπεται ότι σε κάθε ΕΔΧ όχημα (ταξί) θα πρέπει να υπάρχει Φάκελος Τεκμηρίωσης, ο οποίος θα περιέχει: α. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύπριν το 2007, την εθνική έγκριση και το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.

Όταν το τεχνικό σχέδιο δεν είναι διαθέσιμο, τα σημεία σφράγισης προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 50148. Για τα ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά το 2007, το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ του ταξιμέτρου, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης του ταξιμέτρου, τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE (EC Declaration of Conformity) και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή που εκδίδονται από κοινοποιημένο οργανισμό.

Το εγχειρίδιο χρήσης του ταξιμέτρου, στο οποίο εμφανίζεται η σταθερά k και ο τρόπος εμφάνισης του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECK SUM, εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος.
Παράλληλα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη η άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ) που εκδίδεται από την επιτροπή καταλληλότητας ΦΗΜ αλλά και η σχετική βεβαίωση των συνεργείων επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων που έχουν εξουσιοδοτηθεί. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει το Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξιμέτρου, στο οποίο θα καταγράφεται ο τύπος, το μοντέλο και ο αριθμός σειράς του ταξιμέτρου, η σταθερά k του οχήματος, το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (μηχανικών ή αυτοκόλλητων) στο σύνολό τους, η ημερομηνία εγκατάστασης του ταξιμέτρου και η ημερομηνία κάθε ελέγχου που πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ο αριθμός χιλιομέτρων του οχήματος, όπως αναγράφονται από το οδόμετρο του και ο αριθμός χιλιομέτρων του ολικού αθροιστή του ταξιμέτρου κάθε φορά που γίνονται εργασίες ελέγχου, επισκευής ή συντήρησης του ταξιμέτρου.

Σε περίπτωση νέας ρύθμισης του ταξιμέτρου καθώς και αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, το βιβλίο συντήρησης και σφράγισης θα ενημερώνεται αναλόγως. Το ως άνω Βιβλίο διατηρείται από τον οδηγό καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ταξιμέτρου, ενώ αντίγραφό του διατηρεί το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, κατά το μέρος που το αφορά, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε Βιβλία αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρχές.

Σε περίπτωση έλλειψης από το φάκελο τεκμηρίωσης καθενός από τα παραπάνω στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και τα στοιχεία αυτά προσκομίζονται στην ελεγκτική αρχή εντός τριών ημερών, άλλως το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται, μέχρι αποκατάστασης της συμμόρφωσης. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καθενός από τα στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά στοιχείο στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ οχήματος (ταξί), το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελέγχουσα υπηρεσία και δεσμεύεται.
Το συνολικό πρόστιμο για οριζόμενες παραβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).

Ειδικά για πλημμελή ενημέρωση του Βιβλίου συντήρησης ή για μη διατήρηση αντιγράφου στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, επιβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο ταξιμέτρων πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Σε περίπτωση πλημμελούς σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€). ΣΤ. Σε περίπτωση έλλειψης σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης του συστήματος ταξιμέτρου-ΦΗΜ στα προβλεπόμενα σημεία από τις οικείες διατάξεις, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Τα ταξίμετρα δεν επιτρέπεται να μεταβαίνουν από τη θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» στη θέση λειτουργίας «Ελεύθερο» αν δεν έχει μεσολαβήσει η θέση λειτουργίας «Πληρωμή» και δεν έχει εκδοθεί απόδειξη.

Ταξίμετρα που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 3β του άρθρου 81 δεν επιτρέπεται να τίθενται σε θέση λειτουργίας «Μισθωμένο» όταν το όχημα είναι εν κινήσει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές πως το ταξίμετρο δεν λειτουργεί όπως καθορίζεται στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, επιβάλλεται στον οδηγό που κατελήφθη να οδηγεί το όχημα διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) και το ταξίμετρο αφαιρείται από το ταξί από την ελεγκτική αρχή και δεσμεύεται.

Για τα ταξίμετρα που είναι ήδη εγκατεστημένα σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί), εφόσον εντοπιστεί σφάλμα πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου, όπως προβλέπεται και μέχρι και το διπλάσιο αυτού, επιβάλλεται στον οδηγό που καταλαμβάνεται να οδηγεί το όχημα (ταξί), διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός διαστήματος τριών (3) ετών, από τον ίδιο οδηγό, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται. Σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης συγκεκριμένου τύπου και μοντέλου ταξιμέτρου, με τα ανωτέρω, καθώς επίσης και μη διασφάλισης της ασφαλούς και αμφίδρομης επικοινωνίας του ταξιμέτρου με τον ηλεκτρονικό φορολογικό μηχανισμό (ΦΗΜ) δύναται να γίνει απαγόρευση της διάθεσης και χρήσης του από την υπηρεσία μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, με απόφαση του αρμόδιου Γεν. Γραμματέα και επιβάλλεται στον οικονομικό φορέα του συστήματος ταξιμέτρου - ΦΗΜ διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά τύπο οργάνου

Πηγή: dikaiologitika.gr
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ