"


Η «sentranews.gr», εντάχθηκε στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (ΜΗΤ)

 

Σε μια κίνηση που ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα στον τομέα του ηλεκτρονικού τύπου,

η «sentranews.gr» εντάχθηκε με επιτυχία στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης που αφορά την «Ενίσχυση Δημοσιότητας και Διαφάνειας στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο».

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που κοινοποιήθηκε στην ιδιοκτήτρια επιχείρηση της sentranews.gr  - ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, έχει ως θέμα: «Πιστοποίηση εγγραφής της ιστοσελίδας «https://www.sentranews.gr» της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στο ηλεκτρονικό Μητρώο ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης», και υπογράφεται από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, με εντολή του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

Όπως αναφέρει η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης που πιστοποιεί την εγγραφή του anagnostis.org στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την πιστοποίηση εγγραφής της ιστοσελίδας «sentranews.gr» της επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.H.Τ.) της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για ένα έτος. 

2. Την απονομή του μοναδικού αριθμού Μ.Η.Τ. 232286 και του σήματος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 5005/2022, τα οποία αναγράφονται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας με όνομα χώρου «sentranews.gr».

Κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.


Το νομοσχέδιο, που εγκρίθηκε στα τέλη του 2022, έχει ως στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου και λειτουργικού Μητρώου στο οποίο θα ενταχθούν ΜΟΝΟ επαγγελματίες της Ενημέρωσης που ακολουθούν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας και έχουν προσωπικό και αναγνωρισμένη απήχηση.

Η σύνδεση του μητρώου με τις αναπτυξιακές ανάγκες των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η καταχώριση και προβολή διαφημίσεων από τον δημόσιο τομέα και η ένταξή τους σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης αποτελούν κεντρικά στοιχεία αυτής της νομοθεσίας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα στον ηλεκτρονικό τύπο, κάτι που το έχει ανάγκη ο κλάδος.

Για να ενταχθεί στο συγκεκριμένο μητρώο, η «sentranews.gr» προσέφερε την εγγύηση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία, με μάλιστα πολύ αυστηρά κριτήρια εγγραφής, στους κανόνες δεοντολογίας και στη διαδικασία ελέγχου της πλήρωσης αυτών των προϋποθέσεων.

Οι αναγνώστες του «sentranews.gr» μπορούν να είναι βέβαιοι ότι δεσμεύεται να παρέχει έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, τηρώντας πάντα τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η «sentranews.gr», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της  προς τους Καστοριανούς αλλά και όλους τους αναγνώστες που εμπιστεύονται καθημερινά τον ειδησεογραφικό ενημερωτικό ιστότοπο της Καστοριάς για την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει πάντα έγκαιρη, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες ενός απαιτητικού κοινού που αναζητά υπεύθυνη  ενημέρωση στον αχανή κόσμο του διαδικτύου.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για το Μητρώο Ηλεκτρονικού τύπου

Ο νόμος 5005 / 21 Δεκεμβρίου 2022, για τη σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου, έχει σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στον χώρο του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου μέσω της δημιουργίας σύγχρονων και λειτουργικών Μητρώων, της διασύνδεσής του με τις αναπτυξιακές ανάγκες των επιχειρήσεων των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, της καταχώρισης και προβολής στις επιχειρήσεις αυτές διαφήμισης από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και της ένταξής τους σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης.

Απαγόρευση διαφήμισης Δημοσίου σε μη πιστοποιημένες ιστοσελίδες

Οι διατάξεις του νόμου είναι αυστηρές αναφορικά με τις κρατικές διαφημίσεις. Συγκεκριμένα προβλέπεται η «Απαγόρευση διαφήμισης φορέων του Δημοσίου και της Γενικής Κυβέρνησης σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου»:

1. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από τον δημόσιο τομέα και τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), πραγματοποιείται, με ποινή ακυρότητας της σύμβασης ή εντολής, μόνο σε έντυπο τύπο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Ε.Τ.

2. Η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή έναντι άμεσου ή έμμεσου αντίτιμου από τον δημόσιο τομέα και από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όπως ορίζονται στις περ. α’ έως και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 πραγματοποιείται, με ποινή ακυρότητας της σύμβασης ή εντολής, μόνο σε ηλεκτρονικό τύπο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μ.Η.Τ.

Για την κατανομή των διαφημίσεων και λοιπών καταχωρίσεων της περ. γ’ του άρθρου 3, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη και το μέγεθος της επιχείρησης, τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 και την παρ. 3 του άρθρου 10 του παρόντος, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 261/1997 (Α’ 186).

Απαγόρευση συμμετοχής σε προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένες ιστοσελίδες

Με τον συγκεκριμένο νόμο προβλέπεται επίσης η «Απαγόρευση συμμετοχής σε κρατικά προγράμματα ενισχύσεων σε μη πιστοποιημένα έντυπα ή ιστοσελίδες ενημερωτικού περιεχομένου»:

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 σε κρατικά προγράμματα ενίσχυσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, είναι η πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11.

Αυστηρές οι προϋποθέσεις πιστοποίησης στο ΜΗΤ

Οι προϋποθέσεις της πιστοποίησης στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου των ενημερωτικών ιστοσελίδων είναι ιδιαίτερα αυστηρές και δύσκολες, κάτι που η επιχείρηση ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κατάφερε να τις καλύψει προκειμένου ο ενημερωτικός ιστότοπος sentranews.gr να λάβει την πιστοποίηση.

Μεταξύ άλλων προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να πιστοποιήσει μια ενημερωτική ιστοσελίδα να απασχολεί δημοσιογράφους, είτε ασφαλισμένους στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς, είτε εγγεγραμμένους στο οικείο επαγγελματικό σωματείο. Ειδικότερα:

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον δημοσιογράφο,

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες ένα (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, δυο (2) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, τρεις (3) τουλάχιστον δημοσιογράφους,

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση πάνω από τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000) τουλάχιστον τέσσερις (4) δημοσιογράφους.


Επίσης προβλέπει ο νόμος, προκειμένου να πιστοποιήσει μια ενημερωτική ιστοσελίδα να απασχολεί λοιπό, πλην δημοσιογράφων, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συγκεκριμένα:

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο,

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από ογδόντα χιλιάδες ένα (80.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ δύο (2) τουλάχιστον εργαζομένους,

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ τρεις (3) τουλάχιστον εργαζομένους.

– οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κατά την τελευταία οικονομική χρήση από τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ και πάνω τουλάχιστον τέσσερις (4) εργαζομένους.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ