"


ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Πρόσληψη ενός (1) Τεχνικού Συμβούλου

  


 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ “ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ”

 ΣΧΕΤ:1.Y.A 481/66703/09-06-2016 ΦΕΚ 1994/Β΄/01-07-2016 όπως ισχύει

 2.Υ.Α 19/3696/12-01-2017 ΦΕΚ 193/Β΄/27-01-2017 όπως ισχύει

 Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς, 

για την υλοποίηση της Δράσης 10.2.1,του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 201-2020 “Γενετικοί Πόροι στη Κτηνοτροφία”

Προσκαλεί για τη σύναψη σύμβασης έργου

Με (1) έναν Τεχνικό Σύμβουλο 

  Ο Τεχνικός Σύμβουλος, (άρθρο 7, Πίνακας 4, υπουργική απόφαση 

481/66703/2016/Β΄1994),μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν 

αποδεδειγμένα γνώσεις, σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα και εμπειρία σχετικά με τη 

βελτίωση ζωικού πληθυσμού και τη λειτουργία γενεαλογικών βιβλίων και ελέγχου 

αποδόσεων των ζώων.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος πρέπει να διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών ζωικών πόρων. Ως εκ τούτου απαιτείται Διδακτορικό ή Master στη Γενετική Βελτίωση ή στη  Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.

Διάρκεια ανάθεσης έργου

Η διάρκεια του έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025

Μεταξύ του Φορέα και του Τεχνικού – Επιστημονικού Συμβούλου θα υπογραφεί σύμβαση 

η οποία θα αναφέρει:

I. Τα στοιχεία και τα προσόντα του ατόμου ή των ατόμων που θα προσφέρει ή θα 

προσφέρουν την τεχνική και επιστημονική γεωτεχνική στήριξη,

II. Το παρεχόμενο έργο του Τεχνικού – Επιστημονικού Συμβούλου ( είδος και 

περιγραφή εργασιών),

III. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, 

IV. Το ποσό και τον τρόπο πληρωμής,

V. Τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

VI. Τους ελέγχους εποπτείας και τις διορθωτικές ενέργειες,

VII. Τυχόν άλλα διευκρινιστικά στοιχεία που κρίνονται αναγκαία από τον Φορέα.

 

Η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση , μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλομένους , 

ελέγχεται και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 

Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Καθήκοντα Τεχνικού – Επιστημονικού Συμβούλου

Οι υποχρεώσεις – εργασίες του Τεχνικού Επιστημονικού Συμβούλου , σε συνεργασία με το 

Φορέα και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που θα δεσμεύουν αυτόν για το χρονικό διάστημα από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως 31/10/2025:


• Την τήρηση και λειτουργία του γενεαλογικού βιβλίου.

• Τον έλεγχο των αποδόσεων

• Τον προσδιορισμό και την επιλογή κατάλληλων ζώων – γεννητόρων

• Τις προγραμματισμένες συζεύξεις

• Το σχεδιασμό και καθορισμό του μελλοντικού βελτιωτικού στόχου και των 

κριτηρίων επιλογή της φυλής.

• Την ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

• Την εκτίμηση των γενετικών αξιών των ζώων.

• Την τεχνική στήριξη και την διαχείριση ζωικών και γενετικών πόρων σε επίπεδο 

εκμετάλλευσης

• Την ενημέρωση των κτηνοτρόφων σε θέματα γενετικής βελτίωσης (έλεγχος 

αποδόσεων, νέες τεχνολογικές και μεθόδους αναφορικά με την γενετική βελτίωση των 

ζώων , εκτίμηση γενετικών αξιών κλπ).

• Την στήριξη του Φορέα σε θέματα ενημέρωσης , προώθησης και διάδοσης του 

κατάλληλου ( σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης ) ζωικού γενετικού υλικού.

• Την προετοιμασία των κτηνοτρόφων και του Φορέα για την εφαρμογή του νέου 

κανονισμού για την ζωοτεχνική νομοθεσία (Καν. 2016/1012 της Ε.Ε).


 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Τεχνικός – Επιστημονικός Σύμβουλος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο , το 

οποίο διαθέτει αποδεδειγμένα γνώσεις , εξειδίκευση και εμπειρία σε τεχνικά και 

επιστημονικά θέματα σχετικά με την γενετική βελτίωση , τη λειτουργία γενεαλογικών 

βιβλίων και των έλεγχο αποδόσεων των προβάτων.

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη 

Γενετική Βελτίωση ή στη Ζωοτεχνία ή στη Ζωική Παραγωγή γενικότερα.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων : βιογραφικό σημείωμα

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων : αντίγραφο του καταστατικού ή του ιδρυτικού 

νόμου κλπ και βιογραφικό σημείωμα του ατόμου που θα είναι υπεύθυνος έργου.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Φορέα ή στο email: asokastorias997@gmail.com ή ταχυδρομικά έως 26/02/2024. 

Τηλ/: 24670 – 87667, email: asokastorias997@gmail.com

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση ,βιογραφικό και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά μέχρι 26/02/2024 και ώρα 12:00στα γραφεία του Α.Σ.Ο Καστοριάς, 

Γράμμου 62, στον 1o όροφο.

 

Για τον ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Δημήτρης

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ