"


ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου πτυχιούχου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών


Ο ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ προκηρύσσει  την πρόσληψη ενός ατόμου πτυχιούχου

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών 


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ &

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΥ 62

52 100 , ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Τηλ. : 2467087667 Καστοριά  1 /12/2023,

FAX:2467087669               Αριθ. Πρωτ: 2151

           

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς με έδρα την Γράμμου 62 , Τ.Κ.52100 Καστοριά , προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ΤΕ με εξειδίκευση στα Γεωχωρικά  Δεδομένα.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής, Δομικών Έργων) ή Τοπογράφων.

Πιστοποιητικό γνώσης GIS και AUTOCAD. 

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πιστοποιητικό  Άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. 

Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία στο πρόγραμμα Ενιαίας  Δήλωσης Ενίσχυσης(ΟΣΔΕ) τουλάχιστον 5ετίας.  

Κάτοχος διπλώματος οδήγησης και αυτοκινήτου.


Άλλες πληροφορίες

Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν πλήρως απαλλαγεί.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορίζεται αορίστου χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από το γραφείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς στη Γράμμου 62,Καστορια .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 01/12/2023και λήγει τις 10/12/2023 κατά τις ώρες 10:00π.μ-13:00μ.μ προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα βιογραφικό σημείωμα .

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού θα κριθεί από το δικαιούχο με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την αντίστοιχη θέση. 

Ο Πρόεδρος του ΑΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δημήτριος Μόσχος


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ