"


7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 & 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, στο ξενοδοχείο Λιμναίο στην Καστοριά,

θα πραγματοποιηθούν η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιου Κασαπίδη.

Όπως ορίζεται στους σχετικούς Κανονισμούς τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Επιτροπές Παρακολούθησης, μεταξύ άλλων, εξετάζουν την πορεία υλοποίησης των οικείων Προγραμμάτων και τα ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του κάθε προγράμματος, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, ενώ εγκρίνουν και τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από το οικείο Πρόγραμμα. 

Μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης αποτελούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των φορέων πολιτικής και Επιτελικών Δομών, των σχετικών με τους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος, Υπουργείων, των Αρχών Διαχείρισης, Συντονισμού και Πιστοποίησης του ΕΣΠΑ που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των φορέων της αυτοδιοίκησης καθώς και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων. 

Η 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα ξεκινήσει τις εργασίες της το πρωί της Τρίτης, στις 08:30. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας στα Μέλη τής Επιτροπής θα αφορούν, μεταξύ άλλων, την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, την παρουσίαση της προόδου και των αποτελεσμάτων υλοποίησης των έργων και δράσεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, την ενημέρωση για αναγκαίες τροποποιήσεις, καθώς και για θέματα αξιολόγησης του Προγράμματος και συμπεράσματα από ήδη ολοκληρωμένες αξιολογήσεις. Επιπλέον, θα υπάρξουν παρεμβάσεις τής Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και θα ακολουθήσει συζήτηση και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Φορέων που αποτελούν τα Μέλη τής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις 11:30, μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027, ενημέρωση για τον προγραμματισμό των Προσκλήσεων, έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής πράξεων και άλλα θέματα. Τέλος, θα υπάρξουν παρεμβάσεις τής Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων και θα ακολουθήσει συζήτηση και παρεμβάσεις από τους εκπροσώπους τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Φορέων που αποτελούν τα Μέλη τής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, τις Επιτροπές Παρακολούθησης, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και τα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym, Twitter: @eyd_dym, Instagram: @eyd_dym και YouTube:@ESPA_DytikiMakedonia


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ