"


Ενημέρωση σε Συλλόγους του Δήμου Καστοριάς για την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων

Ο Δήμος Καστοριάς γνωστοποιεί ότι πρόκειται να ενισχύσει οικονομικά

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που θα υλοποιήσουν εκδηλώσεις – αναβίωση τοπικών εθίμων που σχετίζονται με την εορταστική περίοδο έως 31.12.2022. Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων είναι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καστοριάς και αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης.

Το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί ημερολογιακά πριν από την υλοποίηση της επιχορηγούμενης εκδήλωσης ή εκδηλώσεων, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, στο τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (πρωτόκολλο) που εδρεύει στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου.

 Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1.      Έγγραφο – Αίτημα.

Προς: Δήμο Καστοριάς, Υπόψη: Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Πολιτισμού, Κοινοποίηση: Τμήμα Πολιτισμού – Τουρισμού.

Σημείωση, οι δαπάνες δεν πρέπει να εξυπηρετούν λειτουργικούς σκοπούς αλλά να σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης/εκδηλώσεων. Ως εκ τούτου, το αίτημα θα αναλύει την εκδήλωση/εκδηλώσεις για τις οποίες θα διατεθεί το ποσό της επιχορήγησης με τον αντίστοιχο αναλυτικό προϋπολογισμό δαπανών, ενώ θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, σφραγίδα και υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα του Συλλόγου.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται δωρεάν στο κοινό (χωρίς αντίτιμο εισιτηρίου).

2.       Καταστατικό του Συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού (στο καταστατικό πρέπει να αναφέρεται το δικαίωμα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων από τον Σύλλογο).

3.      Απολογισμός προηγούμενου έτους.

4.      Προϋπολογισμός της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος.

5.      Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας & Απασχόλησης - Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, που θα βεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος έλεγχος του Συλλόγου.

6.      Απόσπασμα πρακτικού σύστασης του Διοικητικού Συμβουλίου (πρόεδρος, γραμματέας κ.ά.).

7.      Απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχής επιχορήγησης.

8.      Αθεώρητο γραμμάτιο είσπραξης όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του Συλλόγου.

9.      Extrait τράπεζας όπου θα αναγράφεται o αριθμός λογαριασμού/IBAN στο όνομα του Συλλόγου ή υπηρεσίες e-banking.

10. Απολογισμός επιχορήγησης του προηγούμενου έτους (εφόσον ο Σύλλογος έχει επιχορηγηθεί από τον Δήμο Καστοριάς το προηγούμενο έτους).

Σημείωση, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν. 4305/2014, σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από δημόσιους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι κ.ά.) υπερβεί τις 3.000,00€ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι Σύλλογοι οφείλουν να αναρτούν στο «Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος “Διαύγεια”» αναλυτικά τις δαπάνες που αντιστοιχούν στο ποσό της επιχορήγησης/των επιχορηγήσεων. 

Γνωστοποιείται επίσης ότι η κατάρτιση του εορταστικού προγράμματος με τα έθιμα του Δωδεκαημέρου θα οριστικοποιηθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου.

Τα Τοπικά Συμβούλια Κοινοτήτων και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Δήμου Καστοριάς που επιθυμούν να καταχωρήσουν τα έθιμα της περιοχής τους στο έντυπο & διαδικτυακό εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Καστοριάς, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα παρακάτω στοιχεία στο τμήμα Πολιτισμού - Τουρισμού μέσω e-mail: atppek@gmail.com

- Τίτλος εθίμου/εθίμων: 

- Διοργανωτής/Διοργανωτές:

- Χώρος διεξαγωγής:

- Ημέρα, Ημερομηνία, Μήνας & Ώρα διεξαγωγής:

- Ονοματεπώνυμο & Τηλέφωνο επικοινωνίας εκπροσώπου: 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ