"


20.000 € για το Νοσοκομείο από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για Υποβολή Πρότασης στο ΕΣΠΑ

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ενέταξε στο πρόγραμμα Κεντρικών

Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς το έργο με τίτλο:  «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για το Σχεδιασμό και Υποβολή  πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 157, του Ε.Π.Δ. Μακεδονία 2014-2020 για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς».

Η δαπάνη είναι προϋπολογισμού 20.000€ και το ποσοστό συμμετοχής της Π.Ε. Καστοριάς είναι 90%, ήτοι ποσού 18.000€, ενώ το 10% δηλ. το ποσό των 2.000€ θα καλύψει το Νοσοκομείο.

Πρόκειται για έργο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ώστε να γίνει η προετοιμασία  και η σύνταξη σχετικού φακέλου για την  άμεση υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση (157), στην οποία είναι δικαιούχος το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,  αφορά  την εκπόνηση μελετών για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων, τα οποία θα υλοποιηθούν την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Ειδικότερα αφορά την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση του έργου: Επέκταση – Αναμόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Γ.Ν. Καστοριάς.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ