"


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προϋπολογισμός 110.000,00 € αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ Κορομηλιά -Κολοκυνθού

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες  του έργου που αφορά την αντικατάσταση του αγωγού άρδευσης

στην περιοχή Δασάκι – Μεσοποταμίας , του ΤΟΕΒ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ – ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ. 

Συγκεκριμένα έγινε εκσκαφή - εγκιβωτισμός του αγωγού και επανεπίχωση για την μεταφορά του νερού. Χρησιμοποιήθηκε σωλήνας πολυαιθυλενίου συνολικού μήκους  800 μέτρων. 

Η αντικατάσταση του Φρεατίου με τις αντίστοιχες χυτοσιδηρές δικλίδες και ειδικά τεμάχια που προβλέπεται από την μελέτη του έργου θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. 

Οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου προϋπολογισμού  110.000,00 €  έγιναν  με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ