"


Έγκριση ποσού 286.500 ευρώ για Μελέτες Εκσυγχρονισμού Αρδευτικών Δικτύων ΤΟΕΒ της Π.Ε. Καστοριάς

Την έγκριση  του σχεδίου και των όρων  Προγραμματικής μεταξύ

της Π.Δ.Μ. – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.) για την Υλοποίηση, μέσω εξειδικευμένης  τεχνικής υποστήριξης, του έργου με τίτλο «Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Καστοριάς α) Αλιάκμονα β) Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς και γ) Κορεστείων»,   έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, ενέκρινε με  ομόφωνη απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνεδρίαση στις 22 Ιουνίου 2021.

Οι μελέτες που πρόκειται να συνταχθούν για τα ΤΟΕΒ είναι:

Μελέτη Αποκατάστασης Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Αλιάκμονα

Μελέτη Αποκατάστασης Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς

Μελέτη Αποκατάστασης Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων

Μελέτη Επέκτασης Δικτύου Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς

Η προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 286.500 ευρώ €,  θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πλήρη τεχνική υποστήριξη στην επίλυση άμεσων προβλημάτων λειτουργίας των τριών ΤΟΕΒ, την  τροποποίηση μελέτης επέκτασης δικτύου Κορομηλιάς – Κολοκυνθούς καθώς και την ωρίμανση έξυπνων παρεμβάσεων αναβάθμισης.

Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.Δ.Ε.Π. καλείται να υλοποιήσει το φυσικό αντικείμενο του έργου εντός δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και οι ενέργειες-δράσεις που αναλαμβάνει αφορούν:

Την αυτοψία στις εγκαταστάσεις των ΤΟΕΒ και την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Την Αναγνώριση απαραίτητων έξυπνων παρεμβάσεων συντήρησης ή αποκατάστασης ζημιών που χρήζουν άμεσης διευθέτησης για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΤΟΕΒ και της μείωσης του καταναλισκόμενου νερού σε συνδυασμό με έρευνα αγοράς και κοστολόγηση.

Τις Προτεινόμενες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των ΤΟΕΒ, που θα  αφορούν αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων, αναβαθμίσεις εξοπλισμού των ΤΟΕΒ, χρήση ΑΠΕ, έξυπνων αυτοματισμών κτλ που θα οδηγήσουν στην απρόσκοπτη λειτουργία τους με μειωμένο ενεργειακό κόστος. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα επιλεχθούν, θα κοστολογηθούν κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς.

Την Υποστήριξη στην προετοιμασία φακέλου δημοπράτησης  για κάθε ΤΟΕΒ σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με τα απαραίτητα περιεχόμενα (τεκμηρίωση σκοπιμότητας, τεύχος τεχνικών δεδομένων, τεύχος αμοιβών κ.α.)

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ