"


Σε έως 48 δόσεις τα πρόστιμα COVID

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ

Από 10 έως 48 μηνιαίες δόσεις μπορούν να ρυθμίζονται οι οφειλές που συσσωρεύονται από τα πρόστιμα των 300 ευρώ τα οποία επιβάλλει η Αστυνομία σε όσους πολίτες παραβιάζουν τα επιβληθέντα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η δυνατότητα ρύθμισης θα υπάρχει από τη στιγμή που τα ποσά των οφειλών αυτών μεταφέρονται και θα βεβαιώνονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ειδικότερα από τη στιγμή που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των πολιτών στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.

Τη δυνατότητα ρύθμισης των προστίμων για τις παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων κατά της COVID παρέχει η «πάγια ρύθμιση» οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία προβλέπεται από το ν. 4646/2019 και έχει τεθεί σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 2020.

Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 43 του ν. 4646/2019, οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτες αιτίες, οι οποίες βεβαιώνονται στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία δύνανται, κατόπιν αίτησης των οφειλετών, πριν ή μετά τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται έως και σε 48 μηνιαίες δόσεις.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ. Δηλαδή κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι επ’ ουδενί μικρότερη των 30 ευρώ. Συνεπώς, εάν υπάρχει απλήρωτο ένα μόνο πρόστιμο 300 ευρώ, επιτρέπεται να ρυθμιστεί σε 10 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Από κει και πέρα αν έχουν συσσωρευτεί απλήρωτα περισσότερα του ενός «300άρια», οι δόσεις μπορούν να γίνουν 20, 24 ή ακόμη και 48! Για παράδειγμα, εάν υπάρχει χρέος από δύο πρόστιμα 300 ευρώ, δηλαδή 600 ευρώ, τότε αυτό μπορεί να ρυθμιστεί σε 20 μηνιαίες δόσεις των 30 ευρώ εκάστη. Αν έχουν μαζευτεί τρία πρόστιμα των 300 ευρώ, τότε το συνολικό ποσό οφειλής μπορεί να ρυθμιστεί τουλάχιστον σε 24 μηνιαίες δόσεις των 37,50 ευρώ εκάστη.

Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι ότι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων καθορίζεται, κατ’ αρχήν, από τη Φορολογική Διοίκηση και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 48 ούτε μικρότερος των 24. Όμως, εάν λόγω του περιορισμού ότι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ προκύπτει αριθμός δόσεων μικρότερος των 24, τότε η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να καθορίσει αριθμό δόσεων μικρότερο των 24. Ο οφειλέτης μπορεί πάντως, εάν θέλει, να επιλέξει ο ίδιος δόσεις λιγότερες των 24, πάντοτε υπό τον περιορισμό το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης να μην είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ.

Ο ακριβής αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, υπό τους παραπάνω περιορισμούς, λαμβανομένων υπ’ όψιν εισοδηματικών κριτηρίων.

Ειδικότερα, για οφειλέτες που είναι φυσικά πρόσωπα ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται με βάση το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και με βάση:

είτε το μέσο όρο του συνολικού εισοδήματος (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

είτε το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το ποσό εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη (ο μέσος όρος της τελευταίας τριετίας ή το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου έτους) πολλαπλασιάζεται τμηματικά με προοδευτικά κλιμακωτό συντελεστή, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Για το τμήμα του εισοδήματος:

από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%,

από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%,

από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%,

από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%,

από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,

από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,

από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%,

πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Κάθε ένας από τους ανωτέρω συντελεστές μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, κατά μία εκατοστιαία μονάδα για ένα τέκνο, κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες για δύο τέκνα και κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το ποσό που προκύπτει από τους υπολογισμούς βάσει της παραπάνω κλίμακας συντελεστών (το άθροισμα των γινομένων των τμημάτων του εισοδήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές) ανάγεται σε μηνιαία βάση, κατόπιν διαίρεσής του με το 12. Στη συνέχεια το συνολικό ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής θα διαιρείται με το ποσό που προκύπτει από την αναγωγή σε μηνιαία βάση. Ο αριθμός  των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της τελευταίας αυτής διαίρεσης, πάντοτε υπό τον περιορισμό του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης, το οποίο ανέρχεται σε 30 ευρώ. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει υποβάλει μηδενικές δηλώσεις για όλα τα φορολογικά έτη που λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον καθορισμό της ικανότητας αποπληρωμής, χορηγείται ο μέγιστος αριθμός  δόσεων, υπό τον περιορισμό του ποσού της ελάχιστης μηνιαίας δόσης των 30 ευρώ.

ΠΗΓΗ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ