"


Η συμβολή του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς στην επιμόρφωση εκπαιδευτών στον σχεδιασμό μαθημάτων σε περιβάλλον σύγχρονου e-learning.


Ιανουάριος – Μάρτιος 2021


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (e-learning) πρόγραμμα με τίτλο:

“Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning). 

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 223 εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ανεξαρτήτως ειδικότητας και εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν στο μέλλον εκπαιδευτικό έργο με την μέθοδο  της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης), ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό και την εκπαιδευτική τους πράξη στις νέες απαιτήσεις.  

Το πρόγραμμα με αριθμούς:

- 4 τηλεδιασκέψεις,

- 223 συμμετέχοντες από 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας,

- 669 ανθρωποώρες σύγχρονου e-learning,

- 20 διαδραστικοί οδηγοί σε περιβάλλον ασύγχρονου e-learning,

- 5.610 προβολές του ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, 

- Εκπόνηση 76 Σεναρίων Διδακτικής Παρέμβασης. 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ