"


Προκήρυξη της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Το Επιμελητήριο Καστοριάς ενημερώνει τις επιχειρήσεις για την δράση «Στήριξη ρευστότητας

σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» που αφορά στην ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη εξόδων τους. 

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό  ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.  Το όριο επιχορήγησης είναι από 1.000 € κατ’ ελάχιστο έως 1.800,00 € μέγιστο. 

Δηλαδή, δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 10.000 €, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 3.600 € θα επιδοτηθούν με 1.800 €.  

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/4/2019.

3. Να έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι, δηλωμένο είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 του 2019, τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής

5. Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000 € και μικρότερο των 10.000 €

-των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

-του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

-των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

-του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

-του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

-των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

6. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%. Εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών στο παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 20% αυτομάτως η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη.

7. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 27/01/2021 και έως τις 03/03/2021 και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Επιμελητηρίου για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την υποβολή του αιτήματος για την ενίσχυση αυτών μέσω της ενισχυόμενης δράσης. 

Τηλ.επικ.:2467027537, 24670 28981


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ